Nieuwsberichten

Nieuwsberichten
Nieuwsberichten2021-08-19T21:54:59+02:00

Dag 1 van de fokdagen van fokvereniging It Fryske Hynder zit er weer op.
De complete uitslagen van de keuringsrubrieken vindt u in deze bijlage:

2021-08-19 Harich, uitslagen keuring


17-08-2021

UPDATE
Toegang fokdagen 19 en 21 augustus 2021

BELANGRIJK

Beste leden, sponsoren, deelnemers en liefhebbers,

Bijgaand ontvangt u nadere berichtgeving over het bezoeken van onze Fokdei!

Geen testen noodzakelijk voor donderdag 19 augustus!
In navolging op onderstaand bericht is een test voor toegang of zelftest voor donderdag 19 augustus niet nodig. Deze dag hebben we doorgaans minder bezoekers waardoor afstand houden op 1,5 meter voldoende te hanteren is. Toegang kan deze dag met uitsluitend een volledig ingevuld triageformulier, te downloaden via Triage formulier Fokdei 2021 versie 1.1. Ook kan een QR code gescand worden, in dat geval is een ingevuld triageformulier niet nodig.

Zaterdag 21 augustus
Voor zaterdag geldt de regeling zoals deze 15 augustus gecommuniceerd is. Gezien de grote aantallen bezoekers die we normaal gewend zijn, werken we met de QR code of testen voor toegang. Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. We willen dat iedereen op het terrein ontspannen kan genieten en als organisatie kunnen we een 1,5 meter regeling met veel bezoekers niet voldoende handhaven. Voor de bezoekers, die geen testbewijs kunnen tonen, bieden we de gelegenheid om gratis een zelftest te doen bij de ingang van het terrein. Dit is met 5-10 minuten geregeld!

Livestream
Beide dagen is er een livestream op de baan van de 3 jarigen en overige oudere paarden. Ook de kampioenskeuring en het middagprogramma wordt gestreamd zodat iedereen onze fokdei kan volgen!

Wanneer u nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met het bestuur.

Tot ziens in Harich 19 en/of 21 augustus!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur FF It Fryske Hynder
info@itfryskehynder.eu


15-08-2021

Beste leden, sponsoren, deelnemers en liefhebbers,

Hierbij alle informatie die je nodig hebt voor het bezoeken van onze Fokdei 19 en 21 augustus!

Wij kiezen ervoor om iedereen zo goed en veilig mogelijk onze fokdei te laten bezoeken en dat we op het terrein zo ontspannen en gezellig mogelijk samen kunnen zijn. Wij hanteren hiervoor controle bij toegang. Dit doen we als volgt.

Bij de ingang van het keuringsterrein zal controle op vaccinaties en testen plaatsvinden:

 1. Bezoekers kunnen toegang krijgen tot het keuringsterrein als aangetoond kan worden dat ze volledig gevaccineerd of negatief getest zijn, of een bewijs van herstel van Corona kunnen tonen. Dit wordt aangetoond met de QR code. Bezoekers die nog niet beschikken over (volledige) vaccinatie kunnen zich laten testen bij speciaal hiervoor ingerichte testlocaties (test niet ouder dan 24 uur); zie www.testenvoortoegang.org.
 2. Bovenstaande heeft onze voorkeur, echter indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, bieden wij de mogelijkheid tot het doen van een zelftest bij de ingang van het terrein. Hiervoor richten wij een locatie in waar een zelftest gedaan kan worden om toegang te krijgen.
 3. Indien er geen QR code beschikbaar is (en gebruik wordt gemaakt van zelftest of ander testbewijs) dient u nog een gezondheidscheck (triage fomulier bijlage) in te vullen en in te leveren bij toegang aan onze fokdei. Vul deze vantevoren al in zodat deze bij toegang gelijk overhandigd kan worden!

Wijze van controle op vaccinatie:

– Bezoekers die gevaccineerd zijn, kunnen een digitaal vaccinatiebewijs tonen via de CoronaCheck-app op de smartphone, welke te downloaden is via de verschillende app stores. Met de app kan een QR-code aangemaakt worden, welke bij de controle gescand wordt. Doe dit alvast van te voren thuis, om vertraging bij de ingang te voorkomen.

– Bezoekers die niet beschikken over een smartphone, kunnen hun vaccinatiebewijs thuis uitprinten via de website www.coronacheck.nl of door te bellen met telefoonnummer 0247-247247. De vaccinatiebevestiging en het ‘gele boekje’ volstaat ook.
– Er kan om uw legitimabewijs gevraagd worden. Zorg dat u deze bij de hand heeft!

In het kort heeft u bij een bezoek aan onze Fokdei op donderdag 19 en/of zaterdag 21 augustus dus het volgende nodig:

 1. Vaccinatiebewijs, negatief testresultaat of bewijs van herstel.
 2. Een legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs).

Graag uw medewerking om de toegang zo vlot mogelijk te laten verlopen. We doen dit met elkaar, op deze wijze hebben we een veilige omgeving waarin iedereen ontspannen kan genieten van onze fokdei!

We hopen u te verwelkomen in Harich 19 en/of 21 augustus!


13-08-2021

Bekijk hier de catalogus van de fokdagen van Fokvereniging “It Fryske Hynder” van 19 en 21 augustus 2021:
Catalogus Hynstefokdei 2021


06-08-2021

Fokdagen 19 en 21 augustus 2021

Beste leden, 

Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen van de fokdagen van 19 en 21 augustus a.s. in Harich. Graag vragen we uw aandacht voor het volgende:

– Er wordt een extra tuigrubriek voor de jeugd toegevoegd aan het middagprogramma (Jeugdrubryk tûgjen oant 16 jier). Dit is voor deelnemers tot en met 15 jaar die onder begeleiding van een volwassene kunnen tuigen met een enkelspan voor de vierwielige wagen. Deelnemers dienen zich voor uiterlijk 10 augustus aanstaande op te geven bij Joke Heida; hejo@cvozwf.nl

– Tijdens de fokdagen kunnen er boxen gehuurd worden op het terrein. Hierbij geldt vol=vol. Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u dit regelen via de website van manege Gaasterland; www.manegegaasterland.nl/winkel/

– Wij zijn bezig de fokdagen toegankelijk te maken voor publiek. De wijze waarop dit georganiseerd wordt zal op korte termijn gecommuniceerd worden. Wij zullen u hiervan verder op de hoogte stellen via e-mail, onze website www.itfryskehynder.eu en facebook.

– Het programmaboekje kunt u in het weekend van 13 augustus op de mat verwachten. Hierin zal ook nadere communicatie over de fokdag plaatsvinden. 

– Wij vragen u tenslotte ons op de hoogte te houden van actuele e-mailadressen om iedereen zo goed mogelijk te blijven bereiken.

FF It Fryske Hynder  


18-07-2021

Andere locatie fokdagen van It Fryske Hynder

De fokdagen van It Fryske Hynder, 19 en 21 augustus 2021 worden in Harich gehouden. Dit is besloten vanwege de onzekerheden rond de coronamaatregelen.

Wij gaan onder de huidige omstandigheden uit van een een meer “sobere” organisatie van onze fokdag, waarbij het keuren van de paarden in ieder geval doorgang vindt. De locatie Harich leent zich uitstekend om onder alle omstandigheden een goede fokdag te organiseren. Op 14 augustus, wanneer er meer duidelijkheid komt over het vervolg van de Coronamaatregelen wordt bepaald indien we de fokdag met of zonder publiek gaan houden en in hoeverre er invulling gegeven wordt aan het geplande middagprogramma. In het Meidielingsblêd van It Fryske Hynder, die volgende week bij de leden komt, is dit middagprogramma opgenomen.

Wij zijn ons ervan bewust dat we op deze wijze niet een fokdag krijgen met de sfeer van Blauwhuis zoals we die gewend zijn. Wij hopen daarom dat we volgend jaar weer onder normale omstandigheden onze fokdag kunnen organiseren in samenwerking met de Merkecommissie van Blauwhuis. Dan vieren we ook ons jubileum en 70-ste fokdag!

Voor 2021 dus onze 69-ste fokdag op locatie Harich bij Manege Gaasterland, op beide dagen. Komende week ontvangt u het Meidielingsblêd met het huidige programma. Opgave dient voor 28 juli a.s. plaats te vinden!

14-04-2021

Van de bestuurstafel

Het was de bedoeling dat we vrijdag 16 april a.s. onze algemene ledenvergadering (ALV) weer zouden houden. Bij voorkeur fysiek met elkaar, maar online als de coronamaatregelen het nog niet zouden toelaten. Het laatste is het geval. Echter blijkt er te weinig animo voor een online bijeenkomst en staan er zaken op de agenda die we bij voorkeur persoonlijk met u als lid willen doornemen. Hierom hebben we besloten de online vergadering van 16 april niet door te laten gaan. Zo snel als het kan gaan we een fysieke bijeenkomst plannen!

Graag brengen we u nu wel op de hoogte van onderstaande actuele zaken.

Fokdagen 2021
Helaas zijn de fokdagen van 2020 niet doorgegaan. Gelukkig zijn de paarden in Nederland wel gekeurd en hebben we als fokverenging de nodige successen gehad. Zie hiervoor ook de afgelopen Meidielingsblêden.
In 2021 hopen we de fokdagen wel weer te kunnen organiseren. Deze staan voor ons gepland op    19 en 21 augustus. Afgesproken is dat er tot juli locatiekeuringen gehouden worden en dat er in juli en augustus indien mogelijk fokdagen georganiseerd gaan worden. Waar coronamaatregelen het uiteindelijk niet toelaten zullen er locatiekeuringen van gemaakt worden of een andere aangepaste vorm. Het belangrijkste is dat u zich binnenkort kunt opgeven voor deze dagen! Dit kan via MIJN KFPS en met de rubrieken die we gewend zijn. Verdere informatie zal in ons Meidielingsblêd van juli opgenomen worden.

Bestuurssamenstelling
Zoals uit de agenda van de ALV blijkt was Obe Mous vorig jaar herkiesbaar na zijn eerste termijn van 5 jaar. Obe doet dit graag nog een termijn, waar we blij mee zijn. Bij de eerstvolgende ALV staan we hier dus bij stil. Daarnaast is Roelof Bos dit jaar vanuit het bestuur aftredend. Zijn termijn van 2 keer 5 jaar zit er op. Ferry Wolfswinkel wordt door het bestuur voorgedragen als kandidaat bestuurslid.
In 2022 zit de bestuursperiode van Hindrik Kuiper erop. Als bestuur gaan we verder op zoek naar een nieuwe kandidaat bestuurslid hiervoor.

Plaatsje vrij in contactcommissie
Het bestuur wordt in haar organisatorische taken ondersteunt door de contactcommissie. Zij werken actief mee in o.a. het organiseren van onze fokdagen. Deze commissie is van groot belang binnen onze vereniging. Ook dit jaar komen er in deze commissie plaatsen vrij en misschien ben jij wel degene die deze kans wil pakken om het bestuur hier en daar mee te ondersteunen. Geef je op bij het bestuur.

Activiteiten
Helaas hebben we de afgelopen periode weinig tot geen verenigingsactiviteiten kunnen doen. De online collegetours die georganiseerd zijn via het KFPS zijn een mooi alternatief geweest voor iedereen om toch actuele informatie te ontvangen. Ondanks dat, staan de studiegroepen (en nieuwe) weer te trappelen om aan de gang te gaan. We weten allemaal hoe belangrijk het “samen zijn” hiervoor is!

Sponsors en adverteerders

Altijd dankbaar zijn wij onze sponsors en adverteerders die onze verenigingsactiviteiten mede mogelijk maken. Ook in deze bijzondere tijden zijn de adverteerders blijven adverteren, wat als een goede achterban voelt. Enkele sponsoren hebben onze veulenkeuringen van 2020 mede mogelijk gemaakt, echter de meeste zijn vanzelfsprekend niet benaderd aangezien we geen fokdagen hadden. Dit gaan we binnenkort wel weer oppakken vanuit de contactcommissie en hopen hetzelfde enthousiasme te ervaren zoals we dat gewend zijn.

Jubileum
Onze fokverengingen bestaat dit jaar 70 jaar! Iets om trots op te zijn. Ondanks de bijzondere tijd waar we in zitten toch een reden om wat te vieren. Natuurlijk hopen we dit tijdens onze fokdagen op een passende wijze te doen. Op welke manier dan ook zullen we hier dit jaar in ieder geval aandacht aan schenken!

KFPS regiovergadering
Op 19 mei staat de online regiovergadering van het KFPS gepland. Dit zal gehouden worden op eenzelfde wijze als de afgelopen najaarsvergadering, dus online. Naast de gebruikelijke agendapunten zal deze vergadering waar mogelijk ook in het teken staan van het onderzoek dat naar de governance (verenigingsstructuur KFPS) loopt. Dit naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen jaar. We hopen hier verbetering uit te halen, om vervolgens aan een sterkere vereniging te bouwen met respect voor ieders inzet en ons Friese Paard!

Fokkerij
De eerste veulens lopen alweer in de wei en de eerste merries zijn alweer drachtig. Daarnaast wordt veel gehoord dat Friese paarden voor de verkoop lastig te vinden zijn. Er is dus vraag, wat goed is en een mooie stimulans betekend voor onze fokkerij. Veel dekkingen zijn in het belang van de continuïteit en duurzaamheid van onze fokkerij. Daarnaast maakt een goede vraag naar paarden vanuit de markt de fokkerij weer betaalbaar. Want eerlijk moeten we zijn, naast de passie die we er met zijn allen voor hebben, moet dit ook bekostigd worden!

Successen
De eerste locatiekeuring was bij Stal de Mersken op 9 april j.l., met succes voor ons lid Tj. Langhout-Bos uit Welsrijp. Ook op de onlangs gehouden IBOP in Wergea werden paarden uit ons fokgebied met positieve resultaten beoordeeld. Daarnaast waren Johanna Faber en Hans Boersma succesvol in de Grote Brabantse Friese Paarden Quiz, welke vijf weken lang te spelen was via Facebook. Ze bezetten plaats 1 en 2 in het uiteindelijke klassement. We wensen onze leden op alle nog te komen beoordelingsmomenten heel veel succes toe en vanzelfsprekend hopen wij op een geweldige kampioenskeuring op onze eigen fokdag, zoals we gewend zijn in Blauhûs.

Hiermee een aantal actuele zaken. Heeft u vragen en of opmerkingen aan het bestuur, voel u vrij ons te benaderen. We hopen iedereen snel weer fysiek te treffen. Blijf gezond!

Bestuur Fokferiening It Fryske Hynder


Agenda KFPS College Tour

Hieronder vindt u de agenda van de KFPS College Tour. De avonden beginnen om 20.00 uur en zijn via youtube en Phryso.com live te volgen. Vragen stellen kan tijdens de livestreams via het Whatsappnummer van het KFPS 0512-523888.  Je kunt je vragen alleen in de live uitzending tussen 20 – 21 uur via de app stellen.  Heb je na de live uitzending nog een vraag? dan kun je die mailen naar mail@kfps.nl

Dinsdag 9 februari: Hoe selecteren we onze hengsten en merries voor de fokkerij?
Fokwaarden nemen een steeds belangrijkere positie in bij de fokkerij van Friese
paarden. In dit college wordt uitgelegd wat fokwaarden zijn, hoe ze berekend worden
en hoe fokkers hier gebruik van kunnen maken.
Presentatie: KFPS directeur Ids Hellinga

Donderdag 11 februari Inteelt en verwantschap: hoe gaan we hier in de fokkerij mee om?
Inteelt en verwantschap zijn belangrijke begrippen in de gesloten fokkerij van het
Friese paard. In dit college wordt uitgelegd wat inteelt en verwantschap precies is en
wat de verschillen tussen beide zijn. En antwoord op de vraag: hoe kun je hier als
fokker mee omgaan?
Presentatie: KFPS directeur Ids Hellinga

Dinsdag 16 februari Hoe beoordeel ik mijn merrie? Waar let ik op om vooruitgang te boeken in de fokkerij?
Beoordeling van het eigen paard is van groot belang bij de keuze van de hengst. In dit
college wordt uitgelegd waar we op letten in de fokkerij.
Presentatie: KFPS inspecteur Sabien Zwaga

Donderdag 18 februari Hoe kom ik tot de juiste keuze van een hengst?
Wat zijn de verbeterpunten van mijn merrie en hoe bepaal je daarbij de juiste
hengstenkeuze. Met behulp van de KFPS site wordt uitleg gegeven om tot de beste
keuze te komen.
Presentatie: Fokkerijraadslid Sietske Oosterbaan

Donderdag 25 februari Fokkerscafé: Op stal met fokkers!
Fokkerscafé in de stal over alle bovengenoemde onderwerpen. Fokkers vertellen zelf
welke keuzes ze maken in de fokkerij en gaan met elkaar in gesprek.
Gespreksleider: Alice Booij

Donderdag 4 maart Wat gaat de nieuwe I&R regels betekenen voor de leden van het KFPS?
Vanaf 21 april gaat er het nodige veranderen op het gebied van Identificatie en Registratie (I&R). Alle locaties waar paarden gehouden worden, moeten geregistreerd worden met een bedrijfsnummer en alle aanwezige paarden moeten in een centrale database geregistreerd worden. In dit college wordt ingegaan op de wijzigingen in de regelgeving en hoe leden van het KFPS hier mee om kunnen gaan.
Presentatie: Marijke Akkerman


Nieuwe studiegroepen bij fokvereniging Blauwhuis: “We staan te trappelen”

Liefhebbers van het Friese Paard hebben nooit te veel informatie. Er is continu behoefte aan kennis vergaren en kennis delen. Niet alleen het stamboek zet zich in om aan die informatiebehoefte te voorzien. Ook fokverenigingen spelen in rol in de informatievoorziening. Zo ook fokvereniging Blauwhuis. Tjitze Bouma is een van de enthousiastelingen die twee nieuwe studiegroepen in het leven geroepen heeft.

Tjitze is zelf actief fokker. Elke jaar fokt hij één of twee veulens, en ook dit jaar verwacht hij uitbreiding van zijn kleine paardenstapel. Hij neemt graag plaats op de bok; regelmatig spant hij zijn Friese merries Maike fan Skrins en Evie fan Skrins in. Als fokker en vooral gepassioneerd fan van het Friese Paard vindt hij het leuk om iets te betekenen voor het stamboek; daarom is hij lid van de ledenraad van het KFPS, lid van de denktank en (ex-voorzitter en) ambassadeur van de fokvereniging It Fryske Hynder, in de regio Zuidwest Friesland.

Flink veel animo

“Vorig jaar hebben we als denktank gesprekken gevoerd met het kantoor over hoe we onze leden kunnen voorzien van kennis. Je kunt veel schrijven en praten over allerlei onderwerpen die het Friese Paard betreffen. En dóen natuurlijk! Vandaar dat we een oproep gedaan hebben of er animo was voor een nieuwe studiegroep. En of die er was! Negentien geïnteresseerden meldden zich aan. Omdat dat een (te) groot aantal is, hebben we deze groep opgedeeld in ‘studiegroep 5’ en studiegroep 6”, vertelt Tjitze.

Interactie

De groepen zijn heel divers: ‘oude rotten’ op het gebied van de fokkerij, maar ook mensen die pas komen kijken. Van jong tot wat ouder. “Juist die diversiteit is de kracht van zo’n samenstelling, en levert een leuke kruisbestuiving en interactie op. Het is heel laagdrempelig en open. Het doel van de studiegroepen is niet alleen om kennis te delen en te vergaren; ook de gezelligheid is belangrijk. De onderwerpen zijn niet per se wetenschappelijk, maar hebben wel inhoud.”

Drie à vier keer per jaar

De studiegroepen zijn autonoom; ze bepalen zelf welke onderwerpen er aan bod komen en hoe vaak er bijeenkomsten zijn. “Een richtlijn is drie à vier keer per jaar’, licht Tjitze  toe. “De locatie is bij een van de studiegroepleden zelf; daarom is een te grote groep niet handig, acht tot twaalf leden is net mooi. Daarnaast is het leuke dat de leden uit de regio komen. Lid zijn van de fokvereniging hoeft overigens niet per se.”

Collegetours

Tjitze roemt in het kader van ‘educatie’ het initiatief van het KFPS om collegetours te organiseren. “Daar kan iedereen van leren! Het bereik van zo’n online platform van het KFPS is groot. De studiegroepen van ons als fokvereniging zijn uiteraard kleiner, en hebben ook een ander doel dan informatie delen en opdoen, namelijk elkaar en elkaars visie leren kennen. Juist die uitwisseling is wat zo’n studiegroep uniek en interessant maakt.”

Onderwerpen

“Ideeën voor onderwerpen zijn er genoeg”, geeft Tjitze aan. “Bijvoorbeeld de beoordeling van verschillende veulens: wat wil een jury graag zien en wat niet? Of een evaluatie van een keuring of verrichtingstest… Ook het idee om een hoefsmid uit te nodigen om over beenstanden te spreken kwam naar voren. En HK-commissielid Sabien Zwaga heeft al aangeboden een praatje te houden. Heel divers dus!”

Inspiratie

“We staan te popelen om uit de startblokken te gaan”, aldus Tjitze. “In november en december hebben we geprobeerd om een bijeenkomst te organiseren, maar vanwege de coronamaatregelen was dat nog niet mogelijk.” Fokvereniging Blauwhuis is overigens niet de enige die zich inzet om haar leden van kennis te voorzien. Maar wellicht dat dit bericht toch nog meer fokverenigingen inspireert om (alvast) meer informatiebijeenkomsten op te zetten.


Toelichting op de fokkerij van Tjitze Bouma

Maike fan Skrins ster (Ulke 338) en dochter Evie fan Skrins ster (Eise 489) komen uit stam 8, de merrielijn waarmee Tjitzes opa Aise Bouma begon in 1934. Via zijn vader (Sietze Bouma) zijn Maike en Evie de 10e en 11e generaties van deze lijn, die bekend staat om haar zeer werkwillige paarden.

Moeder en dochter zijn beide drachtig; Maike verwacht weer een veulen van Eise 489 en Evie van Waander 512. Afgelopen voorjaar is Evie beleerd bij Stal Kuperus in Oudemirdum. Vervolgens werd ze door Stal Chardon keuringsklaar gemaakt en is ze op de locatiekeuring in Jorwerd ster geworden. Naast de menritten met Tjitze heeft vaste amazone Elbrich Slob uit Wommels haar de hele zomer onder het zadel gereden. Tjitze roemt Evies karakter; in de omgang super braaf, in het verkeer heel cool/betrouwbaar en in het werk heerlijk voorwaarts en bewerkbaar.

(Bron: Phryso.com)


Regiovergadering

In plaats van vergaderingen in de regio is er dit najaar één online regiovergadering. Deze is op woensdag 18 november aanstaande om 19.30 uur.

Tijdens de komende regiovergadering zal de ledenraad i.s.m. het bestuur een toelichting geven op de recente ontwikkelingen. Het bestuur van het KFPS heeft op de site een artikel met de stand van zaken gepubliceerd.

Roelof Bos heeft tijdelijk zitting genomen in het bestuur en treedt daarom af als ledenraadslid. Het bestuur van de Fokferiening draagt Ferry Wolfswinkel voor als nieuw ledenraadslid. Tijdens de regiovergadering kunt u uw stem uitbrengen.

We willen u, als lid van het KFPS in onze regio, vragen om woensdag 18 november deel te nemen aan de online regiovergadering. U dient dan voor 15 november aanstaande uw naam, lidnummer, mailadres en mobiele telefoonnummer te mailen naar evelinevankooten@kfps.nl.

Roelof Bos

Tjitze Bouma

Annemiek Mandemaker


Beste Leden,

Onze Algemene Ledenvergadering (op aanmelding) op vrijdag 6 november gaat niet door. Dit vanwege de ontwikkelingen rond het Coronavirus. Zodra het mogelijk is wordt een nieuwe vergadering gepland.
Voor wat betreft  stamboek- en fokkerijzaken is de site van het KFPS te volgen en in December volgt nog editie van ons Meidielingsbled!

Veel gezondheid toegewenst de komende tijd!

FF It Fryske Hynder


Op 20 augustus werd een veulenkeuring gehouden in Sint Nyk. Bekijk hier de beelden terug.

En op 22 augustus volgde een tweede veulenkeuring. Opnieuw bij Manege De Oorsprong in Sint Nyk:


Veulenkeuring 4 juli Harich 2020

GEEN FOKDAG dit jaar, WEL veulenkeuringen.
Op 4 juli j.l. konden we de eerste veulenkeuring van onze fokvereniging organiseren. Het weer liet ons helaas wat in de steek met voornamelijk motregen de hele dag. Gelukkig konden we de baan ook in de manege bouwen en jureerden Annemieke Elsinga en Popke van der Meulen alle aangeboden veulens.

In totaal werden er 41 veulens gekeurd, waarvan 18 hengstveulens en 23 merrieveulens. Mourens van Limbach (Ulbrân 502 x Uldrik 457) was bij deze hengstveulens de enige met een eerste premie. De kwaliteit bij de merrieveulens bleek hoger te liggen. Hier werden 8 eerste premies vergeven, met Teun 505 in de hoofdrol met maar liefst drie dochters.

Foto’s van deze keuring zijn te vinden op: www.johannafaber.nl
De gehele keuring terugkijken kan via onderstaande link!


Veulenkeuringen 2020 op 4 juli, 20 en 22 augustus!

Onze fokdagen in Blauwhuis gaan dit jaar helaas niet door. Op basis van de geplande versoepeling rondom het coronavirus, kunnen de fokverenigingen wel veulenkeuringen houden. Dit op de oorspronkelijke datum van de fokdag. Voor ons is dat 20 en 22 augustus in St. Nicolaasga. Tevens organiseren we op 4 juli een extra veulenkeuring voor “vroege” veulens in Harich.

Een goede mogelijkheid om naast de locatiekeuringen, ook uw veulens te laten keuren. Dit onder voorbehoud van de RIVM richtlijnen vanaf juli. Aan de hand van duidelijke protocollen, goedgekeurd door de gemeente, is het de bedoeling dat er in 1 baan maximaal 60 veulens op een dag gekeurd worden.

Opgave kan al binnen “Mijn KFPS” via de website van stamboek.


Op de website van het KFPS is berichtgeving geplaatst over een gezamenlijk overleg over de fokdagen. Onze fokdag is gepland op 20 en 22 augustus. Zoals in de berichtgeving is te lezen krijgen we 21 april mogelijk meer duidelijkheid over de maatregelen na 1 juni. Tot dan wordt er in ieder geval niets besloten over een wijziging van onze fokdag.

We gaan de komende weken bespreken hoe we de voorbereidingen op gaan pakken. Het zou fantastisch zijn als we elkaar weer ouderwets kunnen ontmoeten, maar……………….. Indien er nieuws te melden is zullen we dit op onze website www.itfryskehynder.eu en op facebook plaatsen.

Bestjoer It Fryske Hynder


Helaas moeten ook wij onze Algemene Ledenvergadering uitstellen vanwege Corona.

We komen spoedig met een nieuwe datum.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur


Clinic beoordelen


It Fryske Hynder Fokkerscafé

Een Toekomst voor jonge/nieuwe Fokkers!

Grote fokkers doen rustiger aan, oudere fokkers houden langzaam op en het aantal dekkingen stijgt maar licht? Iedereen vraagt het zich wel eens af, hoe ziet de toekomst van onze fokkerij eruit? Hoe kunnen we jonge/nieuwe fokkers enthousiasmeren voor de fokkerij?

Tijdens ons fokkerscafé komen bekende namen aan het woord als Feike Holtrop (gebruiker en fokker), Piet Bergsma (inspecteur) en Marijke Akkerman (KFPS). Daarnaast is er vertegenwoordiging vanuit het Jong KFPS en het Jong KWPN.
In een open discussie met u allen gaan we in gesprek over onze toekomstige fokkerij en wat we hierin kunnen doen!

Toegang: vrije toegang voor zowel leden als niet leden van onze fokvereniging

Waar:            Café de Freonskip, Vitusdyk 15 te Blauwhuis
Wanneer:    Vrijdagavond 7 februari 2020
Hoe laat:      20:00 uur


Obe Mous, KFPS fokker van het jaar 2019
Een huldiging van Fokker van het jaar zat er helaas dit jaar op de hengstenkeuring niet in, maar wel degelijk ging deze grote eer naar ons lid Obe Mous uit Koudum. Met zijn fokkerij ‘fan de Klaster’ heeft Obe een grote schare aan fokproducten geleverd. Grote bekenden zijn natuurlijk de KFPS stamboekhengsten Ulke 338 en Karel 370. Van recentere datum werd zijn fokproduct Marrit fan de Klaster onlangs Model verklaard.
Wij feliciteren de familie Mous hartelijk met dit mooie succes.


Frits de Jong uit Tjerkgaast geridderd
“Het heeft zijne Majesteit de Koning behaagd u uit te roepen tot RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU”
Met deze woorden sprak burgemeester Fred Veenstra van gemeente De Fryske Marren ons lid, de heer Frits de Jong uit Tjerkgaast toe tijdens de hengstenkeuring. Compleet verrast waren Frits en zijn vrouw Rinskje met deze grote waardering. Zijn vele vrijwilligerswerk bij diverse geledingen, waaronder ook PSV De Oorsprong en de Fryske Quadrille zijn debet aan dit mooie eerbetoon.


Succesvolle Hengstenkeuring
Een aantal leden van onze fokvereniging hadden een bijdrage aan de hengstenkeuring 2020 in het WTC Expo te Leeuwarden. Toppers waren de negenjarige JEHANNES 484, gefokt door Johannes Bakker uit Dedgum en de elfjarige FONGER 478 van de familie Epinga uit Oudemirdum en de familie Schaap uit Broek.
Jehannes 484 werd op kop geplaatst in de groep oudere hengsten t/m 12 jaar en Fonger 478 mocht in deze groep als tweede opstellen. In de kampioensring waren deze beide hengsten zeer aansprekend en werd Jehannes de KAMPIOEN OUDERE HENGSTEN en Fonger 478 de RESERVEKAMPIOEN OUDERE HENGSTEN. In dit kampioenschap liepen ook Tsjalle 454, Wimer 461, Beart 411 en Michiel 442.

Niet opnieuw Jurre 495
In het kampioenschap voor jongere hengsten lukte het drievoudig kampioen Jurre 495 net niet bij de hoogste drie over te blijven. Menne 496, Matthys 504 en Nane 492 deden dat wel, waarna Matthys 504 de uiteindelijke kampioen werd, met Nane 492 als reservekampioen. In de strijd om het algemeen kampioenschap waren ook deze beide jongere hengsten de uiteindelijke winnaars.

Sportrubrieken
Succes was er ook in de gebruiksrubrieken. In de Friesian Talent Cup voor driejarige aankomende talenten wist Bauke K. zich bijzonder sterk in de kijker te rijden. Dit fokproduct van de familie Kruis uit Heeg won in handen van Marijke Boelen bij de hengsten/ruinen en kreeg maar liefst een 10 voor de draf. Op vijf punten achterstand eindigde heel knap Rianne Kooistra die met Beant fan de Lege Geaën uitkwam. Deze hengst is gefokt en nog in eigendom van Thys Fopma uit Gauw. Uit ons fokgebied waren overigens nog meer finalisten in deze Friesian Talent Cup.
Ook bij de tuigrubrieken boekten leden van onze fokvereniging succes. Zo wist Hendrik Eppinga zich naar een tweede plaats te rijden bij de merries in de Horses2fly KFPS tuigcompetitie en pakte Albert Minkema met de door Jan Wietse de Boer gefokte Zafirah van de Lits de derde plaats. Eppinga reed bij de vierjarige hengsten/ruinen met Fonger-zoon Wimer fan Kippenburg en werd daar derde. GPD Teade werd netjes tweede bij de young riders met Richard Hofstra aan de leidsels.

Jonge hengsten
Met een nieuwe opzet van de tweede bezichtiging kwam kooipresentatie te vervallen en werd de nieuwe lichting jonge hengsten aan de hand gepresenteerd.
De jury wees ruim aan en nam 58 hengsten mee richting de voorrijdagen, welke in de zomermaanden zullen plaatsvinden. Ons fokgebied heeft in deze groep doorverwezen hengsten een groot aandeel, te weten:

– Alphyr Wâldman; eigendom van Feike Holtrop, Baaium
– Aizo fan Twillens: gefokt en in eigendom van Hans Boersma en Willemke van der Bij, Boazum
– Frodo fan de Oenemawei: gefokt door P. Brouwer, Terkaple en nu in eigendom van Rudie Rienstra, Wommels
– Ferdinand: eigendom van Anne Okkema, Britswerd
– Frederik K.: gefokt en in eigendom van de familie Kruis uit Heeg
– Dyami Da Monico: Mede-eigendom van André Ydema, Wytgaard
– Doede fan Klaeiterp: gefokt en in eigendom van Comb. de Vries, Wieuwerd
– Dedmer fan Klaeiterp: gefokt en in eigendom van Comb. de Vries, Wieuwerd
– Douwe fan ‘e Sjongedyk: gefokt door Frans Hettinga, Burgwerd
– Eelke fan Lyts Tellens: gefokt door R. Schraa en J. Schurer, Wommels nu in eigendom bij Stal Chardon, Jorwert
– Frits J. : gefokt en in eigendom van Lammert Jager, Dijken
– Frijheid fan de Pikestjelp: eigendom van Elbert-Wim Andela, Welsrijp
– Floris v.d. Terpen: gefokt en in eigendom van Rudie Rienstra, Wommels
– Diederik B. gefokt en in eigendom van Abe Brandsma, Witmarsum
– Doede van de Marne: gefokt door Douwe van Foeken, Bolsward
– Fayke B. : gefokt en in eigendom van Abe Brandsma, Witmarsum
– Doeke van de Gonda: eigendom van Hendrik Eppinga
– Ernst K. gefokt en in eigendom van Hindrik Kuiper, Oosterend
– Elmer fan Sweach: gefokt en in eigendom van Mts. Postma, Boornzwaag
– Diemer fan ‘e Ridderdijk: gefokt en in eigendom van familie Duiven, Hartwerd

Fokvereniging It Fryske Hynder feliciteert alle fokkers en eigenaren.

Wibout 511 en Arent 515
Op 16 november j.l. voegde het KFPS zes nieuwe KFPS stamboekhengsten toe aan het stamboekregister. Een gevarieerde groep hengsten, zowel qua exterieurs alsook qua afstamming.
Fokvereniging It Fryske Hynder feliciteert alle fokkers en eigenaren.
In het bijzonder een felicitatie voor onze leden Leny Haytema uit Wons en de familie Dijkstra uit Berlikum die elk als fokker te boek staan van twee van de goed gekeurde hengsten. Leny Haytema fokte Wibout 511 uit haar ster en preferente merrie Estelle van de Strubbenhof. De familie Dijkstra fokte Arent 515 uit stermerrie Marije van Dijkstra State.Gezellige feestavond
Op vrijdagavond 8 november j.l. hield onze fokvereniging haar jaarlijkse feestavond. Het huldigen van de fokdagkampioenen, een pubquiz, een gezellige nazit en een kaas/worstbuffet vormden de basis van deze geslaagde avond.


Syanke fan Synaeda nieuwe fokdagkampioene
Op de 68e fokdag van onze fokvereniging werd de zesjarige Syanke fan Synaeda uitgeroepen tot algeheel fokdagkampioene. Dit fokprodukt van wijlen Anne Oosterbaan uit Tzummarum is nu in eigendom van diens dochter Anke Oosterbaan uit Opeinde. Syanke fan Synaeda is een dochter van Stendert 447 en komt uit Wille fan Synaeda (v. Beart 411).

De overige uitslagen zijn als volgt:

Algeheel kampioen:
Syanke fan Synaeda (Stendert 447 x Beart 411) van Anke Oosterbaan, Opeinde

Kampioen oudere merries:
Syanke fan Synaeda (Stendert 447 x Beart 411) van Anke Oosterbaan, Opeinde
Reservekampioen oudere merries:
Trees van de Marne (Tsjalle 454 x Jasper 366) van Douwe van Foeken, Bolsward

Kampioen driejarigen:
Amarins van Jonkershuzen (Haike 482 x Heinse 354) van C. Nieboer, Tjerkwerd
Reservekampioen driejarigen:
Alexia fan de Klaster (Thorben 466 x Anton 343) van Obe Mous, Koudum

Kampioen enters/twenters:
Fyrrha fan Synaeda (Markus 491 x Beart 411) van Anke Oosterbaan, Opeinde
Reservekampioen:
Ester van de Marne (Jehannes 484 x Norbert 444) van Douwe van Foeken, Bolsward

Kampioen veulens:
Janke L.W. (Jehannes 484 x Gjalt 426) van Familie Ludema, Witmarsum
Reservekampioen:
Jebbe fan Lutje Lollum (Jurre 495 x Sape 381) van mevr. A.H. Sijbrandi-Sinnema, Franeker


Syanke fan Synaeda, algeheel fokdagkampioen (Foto: Johanna Faber)


UITSLAGEN KEURING 2019

Bekijk via onderstaande links de uitslagen van de keuringen:

2019 Uitslagen Sint Nicolaasga>> 
2019 Uitslagen Blauwhuis>>


FOKDAGCATALOGUS

Nog geen fokdagcatalogus ontvangen? Bekijk via onderstaande link de gehele catalogus alvast.


Omslag fokdagcatalogus 2019>>
Inhoud Fokdagcatalogus 2019>>


SFEERPROEVEN in de wereld van het KEUREN?


Catalogus Fokdagen It Fryske Hynder, in Sint Nicolaasga en Blauwhuis, 22 en 24 augustus 2019

Bekijk de te keuren paarden via onderstaande link:
Te keuren paarden 2019>>

Na afloop van de fokdag in Blauwhuis, een gezellige nazit:


Notulen algemene ledenvergadering
Via onderstaande link kunt u de notulen van de algemene ledenvergadering van 2019 bekijken:

Notulen Algemene Ledenvergadering 2019 2.1


Goede algemene ledenvergadering
Op vrijdagavond 15 maart j.l. hield onze fokvereniging haar jaarlijkse ledenvergadering. Deze vergadering werd goed bezocht en kende een ontspannen sfeer met aandacht voor succesvolle leden binnen onze vereniging. Joke Heida werd door de leden voor een tweede termijn van vijf jaar herkozen in het bestuur. De contactcommissie wordt aangevuld met Grytsje van der Zee-van der Wal, Janneke Hoekstra-Bootsma en Jelte Eppinga.

Na het officiële programma gaf Tineke de Haan van EquiLife een zeer boeiende en interessante presentatie over de vruchtbaarheid en mogelijkheden van embryo’s bij paarden.


Romke van der Meer overleden
Op 20 januari j.l. overleed ons lid Romke van der Meer. Hij werd geboren in Koudum en woonde in Duitsland. Zijn vader, wijlen Bart van der Meer, uit Koudum staat te boek als fokker van oud fokdag- en CK-kampioene Elisabeth M. (v. Andries), welke nu bij Hendrik Eppinga is.
Bestuur en leden wensen de familie veel sterkte toe met het verlies van hun dierbare.


Jurre 495 onverstoorbaar naar derde maal winst
Het lukte Stal Chardon opnieuw om topper Jurre 495 tot het hoogst haalbare te brengen op de hengstenkeuring. Voor de derde keer op rij Algemeen kampioen worden is een bijzondere prestatie en in het verleden door slechts enkele hengsten eerder gelukt. Jurre 495 (Maurits x Jasper), gefokt door Hendrik Deinum, liet zich in de eerste presentatie nog wat onrustig zien, maar hoe verder hij kwam, hoe stabieler hij zijn rondes draafde en het kampioenschap opeiste. Markus 491 (Maurits x Onne) van Hendrik Eppinga werd prachtig reservekampioen. Eerst in het kampioenschap voor jongere hengsten maar vervolgens ook in het algemeen kampioenschap waarbij hij Alwin 469 en Tsjalle 454 achter zich kon houden.


Hindrik en Taekje Kuiper fokkers van het jaar
Op de drie dagen durende hengstenkeuring werd op de slotdag de KFPS fokker van het jaar bekend gemaakt. Nadat eerder de familie Kruis uit Heeg, de familie de Vries uit Hindeloopen en Pieter en Tiety Okkema uit Witmarsum deze prestigieuze titel al eens wonnen waren het dit jaar Hindrik en Taekje Kuiper uit Oosterend die deze prijs wonnen. In ons volgende Meidielingsblêd leest u meer over deze fokkers.

Hindrik Kuipers met de kroonmerries Ymkje K. fan de Aldedyk, Zoë K. en de modelmerrie Jaaikje.


Negen hengsten naar Centraal Onderzoek
De hengstenkeuringsjury heeft na drie bezichtigingen, inclusief na- en herkeuring uiteindelijk 41 hengsten aangewezen voor het Centraal Onderzoek. Maar liefst negen van deze hengsten zijn gefokt of in eigendom van leden van onze fokvereniging. Een prachtig succes waarbij felicitaties op zijn plaats zijn. Het betreft de hengsten:

 1. Cat. nr 062: Bauke K. (Fabe x Fridse)
  gefokt door Familie Kruis en deels nog in hun eigendom
 2. Cat. nr 123: Auke fan de Klaster (Thorben x Tjalf)
  gefokt en nog in eigendom van Obe Mous uit Koudum
 3. Cat. nr 162: André fan ‘e Goëngamieden (Alke x Gjalt)
  gefokt en nog in eigendom van door H. en R. Brandsma uit Goënga
 4. Cat.nr 223: Bernlef fan ’t Fjildhûs (Gerben x Dries)
  gefokt en nog in eigendom van Jan Wijnstra uit Marssum
 5. Cat.nr 229: Beant fan de Lege Geaën (Hessel x Tsjalle)
  gefokt en nog in eigendom van Thys Fopma uit Gauw
 6. Cat.nr 255: Bernardus L.W. (Jehannes x Gjalt)
  gefokt door de familie Ludema uit Witmarsum
 7. Cat.nr 270: Brend Abe fan Galinga State (Jehannes x Norbert)
  gefokt door Johannes Oosterhaven uit Tzum
 8. Cat.nr 296: Bouwe van Dijkstra State (Jouwe x Haitse)
  gefokt door de familie Dijkstra uit Berlikum.
 9. Cat. nr 053: Wouter van Schäfer (Hette x Lolke)
  in eigendom van Hans Boersma en Willemke van der Bij uit Boazum.

Leden en paarden fokvereniging It Fryske Hynder succesvol tijdens Faderpaard
Tijdens het drie dagen durende Faderpaard spektakel in Leeuwarden kwamen sport en fokkerij weer bij elkaar. Enkele leden of door onze leden gefokte paarden deden het erg goed in de sportrubrieken. Zo werd Nadia den Hollander winnaar bij de hengsten/ruinen in de Friesian Talent Cup met de door Pieter Okkema gefokte Yde van de Noeste Hoeve (Hessel 480 x Jasper 366). Willemke van der Bij was ook startgerechtigd in deze finale met Wouter van Schäfer (Hette 481 x Lolke 371) maar kon helaas door een blessure niet starten. Miranda Venema reed eveneens in deze finale met Watse P. (Hessel 480 x Beart 411), welke in eigendom is van Cees Breimer uit Lemmer.

Bij de merries was er succes voor de ouders van onze verenigingssecretaris Joke Heida. De door hen gefokte Ynskje H. (Mewes 438 x Ulke 338) werd onder Ingeborg Klooster derde in het eindklassement. Christina Dijkstra haalde met Ytske II van de Westfriezenhof (Beart 411 x Mewes 438) ook de finale.

Bij de tuigpaarden was het grootste succes voor de familie Bosma uit Makkum, welke als fokkers van Sven B. (Wimer 461 x Maurus 441) te boek staan. In handen van Sybren Minkema wist deze hengst zich geweldig te presenteren. Hij won de rubriek voor oudere hengsten/ruinen maar wist ook de overall finale te pakken. Nadia den Hollander zat met Geert van de Noeste Hoeve (v. Maurits) bij de finalisten in de rubriek voor Young riders, evenals Jelle van der Weide met Jilkjen van de Weidhoeve (v. Tsjalke). Pieter Okkema was met Thoran van de Noeste Hoeve (v. Tsjalle) nog finalist in dezelfde groep als Sven B. Bij de merrie maakte Silke fan Teakesyl (v. Maurits) in handen van Hendrik Eppinga veel sier maar bleek Bommelsteyns Valentina (v. Alwin) met Henk Hammers net te sterk.


Feestavond succesvol
Op vrijdagavond 16 november j.l. werden alle fokkers/eigenaren van kampioenspaarden op onze fokdag nogmaals in de bloemetjes gezet. Uiteraard mochten daarbij de beroemde kampioensborden niet ontbreken.
Daarnaast vertelde Hinke van der Werf op indrukwekkende wijze over haar avontuur in de Mongol Derby. Ze reed daarin 1000 km te paard door het ongerepte landschap van Mongolië in slechts acht dagen. Een bijzonder knappe prestatie.
Na afloop tijd voor een hapje, drankje en dansje.


Aanvulling publicatie in Meidielingsblêd:

Meidielingsblêd Oktober 2018 is onlangs verschenen. In dit blad noemde de redactie op pagina 41 een aantal merries die zeer verdienstelijk op de Centrale Keuring (voorlopig-)kroon, dan wel model zijn geworden. Per abuis zijn daarbij twee namen vergeten. Uiteraard willen we ook deze merries nog even noemen. Het gaat om:

 • Ymkje K. fan de Aldedyk (Gerben x Tjalbert) van Hendrik Kuiper uit Oosterend. Ze werd kroon op de CK
 • Wens fan, t Surcher Oord (Alke x Jasper) van mevrouw R. Alkema uit Zurich (frl). Zij werd voorlopig kroon op de nakeuring in Wergea.

 

Ymkje K. fan de Aldedyk & Wens fan , t Surcher Oord


Wilhelmina fan Hylpen nieuwe kampioen

Op de 67e fokdag van onze fokvereniging was het de driejarige Wilhelmina fan Hylpen (Fonger 478 x Wierd 409) van de familie de Vries uit Hindeloopen die gehuldigd werd tot algeheel kampioen. De merrie pakte eerder op de middag al het kampioenschap bij de driejarigen. In de strijd om het algemeen kampioenschap kreeg ze concurrentie van merrieveulen Gerbrecht van de Marne (Jehannes 484 x Norbert 444) van Douwe van Foeken uit Bolsward, maar ook van de uit deze zelfde stal afkomstige vierjarige Talina van de Marne (Tsjalle 454 x Jasper 366). Ook enter Evelien fan ‘e Ridderdijk (Eise 489 x Beart 411) van Annie Duiven-Lettinga uit Hartwerd deed het goed, werd jeugdkampioen en streed later in de kampioensring om de algehele titel. Het was echter onbetwist volgens de jury: “We maken de driejarige Wilhelmina fan Hylpen kampioen. De merrie heeft een hele mooie bovenlijn, is goed gebouwd, heeft een mooi front en ze stapt en draaft met heel veel tact en oprichting”.

De fokvereniging beleefde een mooie dag, ondanks veel dreigende luchten waaruit een paar keer een bui viel, vielen er vooral eerste premies en uitnodigingen voor de Centrale Keuring. Nergens vind men een fokvereniging waar zoveel kwaliteitsvolle paarden lopen. De groep kroonmerries, maar liefst dertien in totaal vormt daarbij een absoluut hoogtepunt, maar zeker ook de twee modelmerries die zich fraai lieten zien.

Kampioensoverzicht:

Veulenkampioen:
Gerbrecht van de Marne (Jehannes 484 x Norbert 444). Fokker/eigenaar: Douwe van Foeken, Bolsward

Reservekampioen veulens:
Hille fan Klaeiterp (Markus 491 x Beart 411). Fokker/Eigenaar: Comb. de Vries, Wieuwerd

Kampioen enters/twenters:
Evelien fan ‘e Ridderdijk (Eise 489 x Beart 411). Fokker/Eigenaar: Annie Duiven-Lettinga, Hartwerd

Reservekampioen enters/twenters:
Bente fan Bloemhof (Jehannes 484 x Ulke 338). Fokker/Eigenaar: F. en J. Bloemhof, Bolsward

Kampioen driejarigen:
Wilhelmina fan Hylpen (Fonger 478 x Wierd 409). Fokker/Eigenaar: Roelie de Vries-Bakker, Hindeloopen

Reservekampioen driejarigen:
Zoë (Bartele 472 x Beart 411). Fokker/Eigenaar: Hendrik Kuiper, Oosterend

Kampioen vier jaar en oudere merries:
Talina van de Marne (Tsjalle 454 x Jasper 366). Fokker/Eigenaar: Douwe van Foeken, Bolsward

Reservekampioen vier jaar en oudere merries:
Silke fan Teakesyl (Maurits 437 x Onne 376). Fokker: Familie van der Werf, Sondel. Eigenaar: Hendrik Eppinga, Oudemirdum

Overall-kampioen:
Wilhelmina fan Hylpen It Fryske Hynder Fokkerscafé

Een Toekomst voor jonge/nieuwe Fokkers!

Grote fokkers doen rustiger aan, oudere fokkers houden langzaam op en het aantal dekkingen stijgt maar licht? Iedereen vraagt het zich wel eens af, hoe ziet de toekomst van onze fokkerij eruit? Hoe kunnen we jonge/nieuwe fokkers enthousiasmeren voor de fokkerij?

Tijdens ons fokkerscafé komen bekende namen aan het woord als Feike Holtrop (gebruiker en fokker), Piet Bergsma (inspecteur) en Marijke Akkerman (KFPS). Daarnaast is er vertegenwoordiging vanuit het Jong KFPS en het Jong KWPN.
In een open discussie met u allen gaan we in gesprek over onze toekomstige fokkerij en wat we hierin kunnen doen!

Toegang: vrije toegang voor zowel leden als niet leden van onze fokvereniging

Waar:            Café de Freonskip, Vitusdyk 15 te Blauwhuis
Wanneer:    Vrijdagavond 7 februari 2020
Hoe laat:      20:00 uur


Obe Mous, KFPS fokker van het jaar 2019
Een huldiging van Fokker van het jaar zat er helaas dit jaar op de hengstenkeuring niet in, maar wel degelijk ging deze grote eer naar ons lid Obe Mous uit Koudum. Met zijn fokkerij ‘fan de Klaster’ heeft Obe een grote schare aan fokproducten geleverd. Grote bekenden zijn natuurlijk de KFPS stamboekhengsten Ulke 338 en Karel 370. Van recentere datum werd zijn fokproduct Marrit fan de Klaster onlangs Model verklaard.
Wij feliciteren de familie Mous hartelijk met dit mooie succes.


Frits de Jong uit Tjerkgaast geridderd
“Het heeft zijne Majesteit de Koning behaagd u uit te roepen tot RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU”
Met deze woorden sprak burgemeester Fred Veenstra van gemeente De Fryske Marren ons lid, de heer Frits de Jong uit Tjerkgaast toe tijdens de hengstenkeuring. Compleet verrast waren Frits en zijn vrouw Rinskje met deze grote waardering. Zijn vele vrijwilligerswerk bij diverse geledingen, waaronder ook PSV De Oorsprong en de Fryske Quadrille zijn debet aan dit mooie eerbetoon.


Wibout 511 en Arent 515
Op 16 november j.l. voegde het KFPS zes nieuwe KFPS stamboekhengsten toe aan het stamboekregister. Een gevarieerde groep hengsten, zowel qua exterieurs alsook qua afstamming.
Fokvereniging It Fryske Hynder feliciteert alle fokkers en eigenaren.
In het bijzonder een felicitatie voor onze leden Leny Haytema uit Wons en de familie Dijkstra uit Berlikum die elk als fokker te boek staan van twee van de goed gekeurde hengsten. Leny Haytema fokte Wibout 511 uit haar ster en preferente merrie Estelle van de Strubbenhof. De familie Dijkstra fokte Arent 515 uit stermerrie Marije van Dijkstra State.


Gezellige feestavond
Op vrijdagavond 8 november j.l. hield onze fokvereniging haar jaarlijkse feestavond. Het huldigen van de fokdagkampioenen, een pubquiz, een gezellige nazit en een kaas/worstbuffet vormden de basis van deze geslaagde avond.

Syanke fan Synaeda nieuwe fokdagkampioene
Op de 68e fokdag van onze fokvereniging werd de zesjarige Syanke fan Synaeda uitgeroepen tot algeheel fokdagkampioene. Dit fokprodukt van wijlen Anne Oosterbaan uit Tzummarum is nu in eigendom van diens dochter Anke Oosterbaan uit Opeinde. Syanke fan Synaeda is een dochter van Stendert 447 en komt uit Wille fan Synaeda (v. Beart 411).

De overige uitslagen zijn als volgt:

Algeheel kampioen:
Syanke fan Synaeda (Stendert 447 x Beart 411) van Anke Oosterbaan, Opeinde

Kampioen oudere merries:
Syanke fan Synaeda (Stendert 447 x Beart 411) van Anke Oosterbaan, Opeinde
Reservekampioen oudere merries:
Trees van de Marne (Tsjalle 454 x Jasper 366) van Douwe van Foeken, Bolsward

Kampioen driejarigen:
Amarins van Jonkershuzen (Haike 482 x Heinse 354) van C. Nieboer, Tjerkwerd
Reservekampioen driejarigen:
Alexia fan de Klaster (Thorben 466 x Anton 343) van Obe Mous, Koudum

Kampioen enters/twenters:
Fyrrha fan Synaeda (Markus 491 x Beart 411) van Anke Oosterbaan, Opeinde
Reservekampioen:
Ester van de Marne (Jehannes 484 x Norbert 444) van Douwe van Foeken, Bolsward

Kampioen veulens:
Janke L.W. (Jehannes 484 x Gjalt 426) van Familie Ludema, Witmarsum
Reservekampioen:
Jebbe fan Lutje Lollum (Jurre 495 x Sape 381) van mevr. A.H. Sijbrandi-Sinnema, Franeker


Syanke fan Synaeda, algeheel fokdagkampioen (Foto: Johanna Faber)

UITSLAGEN KEURING 2019

Bekijk via onderstaande links de uitslagen van de keuringen:

2019 Uitslagen Sint Nicolaasga>> 
2019 Uitslagen Blauwhuis>>

 

FOKDAGCATALOGUS

Nog geen fokdagcatalogus ontvangen? Bekijk via onderstaande link de gehele catalogus alvast.


Omslag fokdagcatalogus 2019>>
Inhoud Fokdagcatalogus 2019>>

SFEERPROEVEN in de wereld van het KEUREN?

Catalogus Fokdagen It Fryske Hynder, in Sint Nicolaasga en Blauwhuis, 22 en 24 augustus 2019

Bekijk de te keuren paarden via onderstaande link:
Te keuren paarden 2019>>

Na afloop van de fokdag in Blauwhuis, een gezellige nazit:

Notulen algemene ledenvergadering
Via onderstaande link kunt u de notulen van de algemene ledenvergadering van 2019 bekijken:

Notulen Algemene Ledenvergadering 2019 2.1

Goede algemene ledenvergadering
Op vrijdagavond 15 maart j.l. hield onze fokvereniging haar jaarlijkse ledenvergadering. Deze vergadering werd goed bezocht en kende een ontspannen sfeer met aandacht voor succesvolle leden binnen onze vereniging. Joke Heida werd door de leden voor een tweede termijn van vijf jaar herkozen in het bestuur. De contactcommissie wordt aangevuld met Grytsje van der Zee-van der Wal, Janneke Hoekstra-Bootsma en Jelte Eppinga.

Na het officiële programma gaf Tineke de Haan van EquiLife een zeer boeiende en interessante presentatie over de vruchtbaarheid en mogelijkheden van embryo’s bij paarden.

Romke van der Meer overleden
Op 20 januari j.l. overleed ons lid Romke van der Meer. Hij werd geboren in Koudum en woonde in Duitsland. Zijn vader, wijlen Bart van der Meer, uit Koudum staat te boek als fokker van oud fokdag- en CK-kampioene Elisabeth M. (v. Andries), welke nu bij Hendrik Eppinga is.
Bestuur en leden wensen de familie veel sterkte toe met het verlies van hun dierbare.

Jurre 495 onverstoorbaar naar derde maal winst
Het lukte Stal Chardon opnieuw om topper Jurre 495 tot het hoogst haalbare te brengen op de hengstenkeuring. Voor de derde keer op rij Algemeen kampioen worden is een bijzondere prestatie en in het verleden door slechts enkele hengsten eerder gelukt. Jurre 495 (Maurits x Jasper), gefokt door Hendrik Deinum, liet zich in de eerste presentatie nog wat onrustig zien, maar hoe verder hij kwam, hoe stabieler hij zijn rondes draafde en het kampioenschap opeiste. Markus 491 (Maurits x Onne) van Hendrik Eppinga werd prachtig reservekampioen. Eerst in het kampioenschap voor jongere hengsten maar vervolgens ook in het algemeen kampioenschap waarbij hij Alwin 469 en Tsjalle 454 achter zich kon houden.

Hindrik en Taekje Kuiper fokkers van het jaar
Op de drie dagen durende hengstenkeuring werd op de slotdag de KFPS fokker van het jaar bekend gemaakt. Nadat eerder de familie Kruis uit Heeg, de familie de Vries uit Hindeloopen en Pieter en Tiety Okkema uit Witmarsum deze prestigieuze titel al eens wonnen waren het dit jaar Hindrik en Taekje Kuiper uit Oosterend die deze prijs wonnen. In ons volgende Meidielingsblêd leest u meer over deze fokkers.

Hindrik Kuipers met de kroonmerries Ymkje K. fan de Aldedyk, Zoë K. en de modelmerrie Jaaikje.


Negen hengsten naar Centraal Onderzoek
De hengstenkeuringsjury heeft na drie bezichtigingen, inclusief na- en herkeuring uiteindelijk 41 hengsten aangewezen voor het Centraal Onderzoek. Maar liefst negen van deze hengsten zijn gefokt of in eigendom van leden van onze fokvereniging. Een prachtig succes waarbij felicitaties op zijn plaats zijn. Het betreft de hengsten:

 1. Cat. nr 062: Bauke K. (Fabe x Fridse)
  gefokt door Familie Kruis en deels nog in hun eigendom
 2. Cat. nr 123: Auke fan de Klaster (Thorben x Tjalf)
  gefokt en nog in eigendom van Obe Mous uit Koudum
 3. Cat. nr 162: André fan ‘e Goëngamieden (Alke x Gjalt)
  gefokt en nog in eigendom van door H. en R. Brandsma uit Goënga
 4. Cat.nr 223: Bernlef fan ’t Fjildhûs (Gerben x Dries)
  gefokt en nog in eigendom van Jan Wijnstra uit Marssum
 5. Cat.nr 229: Beant fan de Lege Geaën (Hessel x Tsjalle)
  gefokt en nog in eigendom van Thys Fopma uit Gauw
 6. Cat.nr 255: Bernardus L.W. (Jehannes x Gjalt)
  gefokt door de familie Ludema uit Witmarsum
 7. Cat.nr 270: Brend Abe fan Galinga State (Jehannes x Norbert)
  gefokt door Johannes Oosterhaven uit Tzum
 8. Cat.nr 296: Bouwe van Dijkstra State (Jouwe x Haitse)
  gefokt door de familie Dijkstra uit Berlikum.
 9. Cat. nr 053: Wouter van Schäfer (Hette x Lolke)
  in eigendom van Hans Boersma en Willemke van der Bij uit Boazum.

Leden en paarden fokvereniging It Fryske Hynder succesvol tijdens Faderpaard
Tijdens het drie dagen durende Faderpaard spektakel in Leeuwarden kwamen sport en fokkerij weer bij elkaar. Enkele leden of door onze leden gefokte paarden deden het erg goed in de sportrubrieken. Zo werd Nadia den Hollander winnaar bij de hengsten/ruinen in de Friesian Talent Cup met de door Pieter Okkema gefokte Yde van de Noeste Hoeve (Hessel 480 x Jasper 366). Willemke van der Bij was ook startgerechtigd in deze finale met Wouter van Schäfer (Hette 481 x Lolke 371) maar kon helaas door een blessure niet starten. Miranda Venema reed eveneens in deze finale met Watse P. (Hessel 480 x Beart 411), welke in eigendom is van Cees Breimer uit Lemmer.

Bij de merries was er succes voor de ouders van onze verenigingssecretaris Joke Heida. De door hen gefokte Ynskje H. (Mewes 438 x Ulke 338) werd onder Ingeborg Klooster derde in het eindklassement. Christina Dijkstra haalde met Ytske II van de Westfriezenhof (Beart 411 x Mewes 438) ook de finale.

Bij de tuigpaarden was het grootste succes voor de familie Bosma uit Makkum, welke als fokkers van Sven B. (Wimer 461 x Maurus 441) te boek staan. In handen van Sybren Minkema wist deze hengst zich geweldig te presenteren. Hij won de rubriek voor oudere hengsten/ruinen maar wist ook de overall finale te pakken. Nadia den Hollander zat met Geert van de Noeste Hoeve (v. Maurits) bij de finalisten in de rubriek voor Young riders, evenals Jelle van der Weide met Jilkjen van de Weidhoeve (v. Tsjalke). Pieter Okkema was met Thoran van de Noeste Hoeve (v. Tsjalle) nog finalist in dezelfde groep als Sven B. Bij de merrie maakte Silke fan Teakesyl (v. Maurits) in handen van Hendrik Eppinga veel sier maar bleek Bommelsteyns Valentina (v. Alwin) met Henk Hammers net te sterk.


Feestavond succesvol
Op vrijdagavond 16 november j.l. werden alle fokkers/eigenaren van kampioenspaarden op onze fokdag nogmaals in de bloemetjes gezet. Uiteraard mochten daarbij de beroemde kampioensborden niet ontbreken.
Daarnaast vertelde Hinke van der Werf op indrukwekkende wijze over haar avontuur in de Mongol Derby. Ze reed daarin 1000 km te paard door het ongerepte landschap van Mongolië in slechts acht dagen. Een bijzonder knappe prestatie.
Na afloop tijd voor een hapje, drankje en dansje.


Aanvulling publicatie in Meidielingsblêd:

Meidielingsblêd Oktober 2018 is onlangs verschenen. In dit blad noemde de redactie op pagina 41 een aantal merries die zeer verdienstelijk op de Centrale Keuring (voorlopig-)kroon, dan wel model zijn geworden. Per abuis zijn daarbij twee namen vergeten. Uiteraard willen we ook deze merries nog even noemen. Het gaat om:

 • Ymkje K. fan de Aldedyk (Gerben x Tjalbert) van Hendrik Kuiper uit Oosterend. Ze werd kroon op de CK
 • Wens fan, t Surcher Oord (Alke x Jasper) van mevrouw R. Alkema uit Zurich (frl). Zij werd voorlopig kroon op de nakeuring in Wergea.

 

Ymkje K. fan de Aldedyk & Wens fan , t Surcher Oord


Wilhelmina fan Hylpen nieuwe kampioen

Op de 67e fokdag van onze fokvereniging was het de driejarige Wilhelmina fan Hylpen (Fonger 478 x Wierd 409) van de familie de Vries uit Hindeloopen die gehuldigd werd tot algeheel kampioen. De merrie pakte eerder op de middag al het kampioenschap bij de driejarigen. In de strijd om het algemeen kampioenschap kreeg ze concurrentie van merrieveulen Gerbrecht van de Marne (Jehannes 484 x Norbert 444) van Douwe van Foeken uit Bolsward, maar ook van de uit deze zelfde stal afkomstige vierjarige Talina van de Marne (Tsjalle 454 x Jasper 366). Ook enter Evelien fan ‘e Ridderdijk (Eise 489 x Beart 411) van Annie Duiven-Lettinga uit Hartwerd deed het goed, werd jeugdkampioen en streed later in de kampioensring om de algehele titel. Het was echter onbetwist volgens de jury: “We maken de driejarige Wilhelmina fan Hylpen kampioen. De merrie heeft een hele mooie bovenlijn, is goed gebouwd, heeft een mooi front en ze stapt en draaft met heel veel tact en oprichting”.

De fokvereniging beleefde een mooie dag, ondanks veel dreigende luchten waaruit een paar keer een bui viel, vielen er vooral eerste premies en uitnodigingen voor de Centrale Keuring. Nergens vind men een fokvereniging waar zoveel kwaliteitsvolle paarden lopen. De groep kroonmerries, maar liefst dertien in totaal vormt daarbij een absoluut hoogtepunt, maar zeker ook de twee modelmerries die zich fraai lieten zien.

Kampioensoverzicht:

Veulenkampioen:
Gerbrecht van de Marne (Jehannes 484 x Norbert 444). Fokker/eigenaar: Douwe van Foeken, Bolsward

Reservekampioen veulens:
Hille fan Klaeiterp (Markus 491 x Beart 411). Fokker/Eigenaar: Comb. de Vries, Wieuwerd

Kampioen enters/twenters:
Evelien fan ‘e Ridderdijk (Eise 489 x Beart 411). Fokker/Eigenaar: Annie Duiven-Lettinga, Hartwerd

Reservekampioen enters/twenters:
Bente fan Bloemhof (Jehannes 484 x Ulke 338). Fokker/Eigenaar: F. en J. Bloemhof, Bolsward

Kampioen driejarigen:
Wilhelmina fan Hylpen (Fonger 478 x Wierd 409). Fokker/Eigenaar: Roelie de Vries-Bakker, Hindeloopen

Reservekampioen driejarigen:
Zoë (Bartele 472 x Beart 411). Fokker/Eigenaar: Hendrik Kuiper, Oosterend

Kampioen vier jaar en oudere merries:
Talina van de Marne (Tsjalle 454 x Jasper 366). Fokker/Eigenaar: Douwe van Foeken, Bolsward

Reservekampioen vier jaar en oudere merries:
Silke fan Teakesyl (Maurits 437 x Onne 376). Fokker: Familie van der Werf, Sondel. Eigenaar: Hendrik Eppinga, Oudemirdum

Overall-kampioen:
Wilhelmina fan Hylpen 

Beste Leden,

Veulenkeuringen
De sluitingsdatum van onze veulenkeuring in Sint Nicolaasga (20 en 22 augustus) is 9 augustus! Aanmelding via “Mijn KFPS”.

Het is een keuring met een andere sfeer dan we gewend zijn, maar in deze tijd is het fijn om deze mogelijkheid van keuren en chippen van de veulens te kunnen bieden. Verder over deze keuringen:
– Veulens worden in de ring direct beoordeeld door de jury en krijgen een toelichting.
– De keuring wordt georganiseerd volgens de richtlijnen zoals de Sectorraad Paarden deze heeft opgesteld. Dat betekent dat alleen de eigenaren (max. 5 personen per paard/veulen) van het te keuren veulen aanwezig mogen zijn bij de keuring.
– Iedereen moet volgens de huidige regels 1,5 meter afstand tot anderen in acht nemen.
– Wij hebben ervaren voorbrengers geregeld. De kosten van het voorbrengen zijn € 15,-.
– Verdere afspraken zijn opgenomen in het programmaboekje en worden tijdig via de website/facebook en eigenaren verspreid.  

Meidielingsbled
Het zal opgevallen zijn dat ons Juli nummer dit jaar niet op de mat heeft gelegen. Wij hebben ervoor gekozen deze eind augustus te doen, waarin we gelijk verslag van de veulenkeuringen doen. Ons derde nummer wordt dit jaar een kersteditie in December.

Overige activiteiten
In het najaar hebben we altijd een feestavond en de Algemene Ledenvergadering van Maart is dit jaar niet doorgegaan. We bekijken nog hoe we hier dit jaar invulling aan kunnen/zullen geven. Dit geldt straks ook voor onze overige activiteiten. Meer info hierover volgt.

Neem gerust contact met ons op voor vragen of opmerkingen.


Met vriendelijke groet,
Bestjoer Fokferiening It Fryske Hynder

Veulenkeuring 4 juli Harich 2020

GEEN FOKDAG dit jaar, WEL veulenkeuringen.
Op 4 juli j.l. konden we de eerste veulenkeuring van onze fokvereniging organiseren. Het weer liet ons helaas wat in de steek met voornamelijk motregen de hele dag. Gelukkig konden we de baan ook in de manege bouwen en jureerden Annemieke Elsinga en Popke van der Meulen alle aangeboden veulens.

In totaal werden er 41 veulens gekeurd, waarvan 18 hengstveulens en 23 merrieveulens. Mourens van Limbach (Ulbrân 502 x Uldrik 457) was bij deze hengstveulens de enige met een eerste premie. De kwaliteit bij de merrieveulens bleek hoger te liggen. Hier werden 8 eerste premies vergeven, met Teun 505 in de hoofdrol met maar liefst drie dochters.

Foto’s van deze keuring zijn te vinden op: www.johannafaber.nl
De gehele keuring terugkijken kan via onderstaande link!

Veulenkeuringen 2020 op 4 juli, 20 en 22 augustus!

Onze fokdagen in Blauwhuis gaan dit jaar helaas niet door. Op basis van de geplande versoepeling rondom het coronavirus, kunnen de fokverenigingen wel veulenkeuringen houden. Dit op de oorspronkelijke datum van de fokdag. Voor ons is dat 20 en 22 augustus in St. Nicolaasga. Tevens organiseren we op 4 juli een extra veulenkeuring voor “vroege” veulens in Harich.

Een goede mogelijkheid om naast de locatiekeuringen, ook uw veulens te laten keuren. Dit onder voorbehoud van de RIVM richtlijnen vanaf juli. Aan de hand van duidelijke protocollen, goedgekeurd door de gemeente, is het de bedoeling dat er in 1 baan maximaal 60 veulens op een dag gekeurd worden.

Opgave kan al binnen “Mijn KFPS” via de website van stamboek.

Op de website van het KFPS is berichtgeving geplaatst over een gezamenlijk overleg over de fokdagen. Onze fokdag is gepland op 20 en 22 augustus. Zoals in de berichtgeving is te lezen krijgen we 21 april mogelijk meer duidelijkheid over de maatregelen na 1 juni. Tot dan wordt er in ieder geval niets besloten over een wijziging van onze fokdag.

We gaan de komende weken bespreken hoe we de voorbereidingen op gaan pakken. Het zou fantastisch zijn als we elkaar weer ouderwets kunnen ontmoeten, maar……………….. Indien er nieuws te melden is zullen we dit op onze website www.itfryskehynder.eu en op facebook plaatsen.

Bestjoer It Fryske Hynder


Helaas moeten ook wij onze Algemene Ledenvergadering uitstellen vanwege Corona.

We komen spoedig met een nieuwe datum.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur


Clinic beoordelen


UITSLAGEN KEURING 2019

Bekijk via onderstaande links de uitslagen van de keuringen:

2019 Uitslagen Sint Nicolaasga>> 
2019 Uitslagen Blauwhuis>>

 


SFEERPROEVEN in de wereld van het KEUREN?


Notulen algemene ledenvergadering
Via onderstaande link kunt u de notulen van de algemene ledenvergadering van 2019 bekijken:

Notulen Algemene Ledenvergadering 2019 2.1


Negen hengsten naar Centraal Onderzoek
De hengstenkeuringsjury heeft na drie bezichtigingen, inclusief na- en herkeuring uiteindelijk 41 hengsten aangewezen voor het Centraal Onderzoek. Maar liefst negen van deze hengsten zijn gefokt of in eigendom van leden van onze fokvereniging. Een prachtig succes waarbij felicitaties op zijn plaats zijn. Het betreft de hengsten:

 1. Cat. nr 062: Bauke K. (Fabe x Fridse)
  gefokt door Familie Kruis en deels nog in hun eigendom
 2. Cat. nr 123: Auke fan de Klaster (Thorben x Tjalf)
  gefokt en nog in eigendom van Obe Mous uit Koudum
 3. Cat. nr 162: André fan ‘e Goëngamieden (Alke x Gjalt)
  gefokt en nog in eigendom van door H. en R. Brandsma uit Goënga
 4. Cat.nr 223: Bernlef fan ’t Fjildhûs (Gerben x Dries)
  gefokt en nog in eigendom van Jan Wijnstra uit Marssum
 5. Cat.nr 229: Beant fan de Lege Geaën (Hessel x Tsjalle)
  gefokt en nog in eigendom van Thys Fopma uit Gauw
 6. Cat.nr 255: Bernardus L.W. (Jehannes x Gjalt)
  gefokt door de familie Ludema uit Witmarsum
 7. Cat.nr 270: Brend Abe fan Galinga State (Jehannes x Norbert)
  gefokt door Johannes Oosterhaven uit Tzum
 8. Cat.nr 296: Bouwe van Dijkstra State (Jouwe x Haitse)
  gefokt door de familie Dijkstra uit Berlikum.
 9. Cat. nr 053: Wouter van Schäfer (Hette x Lolke)
  in eigendom van Hans Boersma en Willemke van der Bij uit Boazum.

Leden en paarden fokvereniging It Fryske Hynder succesvol tijdens Faderpaard
Tijdens het drie dagen durende Faderpaard spektakel in Leeuwarden kwamen sport en fokkerij weer bij elkaar. Enkele leden of door onze leden gefokte paarden deden het erg goed in de sportrubrieken. Zo werd Nadia den Hollander winnaar bij de hengsten/ruinen in de Friesian Talent Cup met de door Pieter Okkema gefokte Yde van de Noeste Hoeve (Hessel 480 x Jasper 366). Willemke van der Bij was ook startgerechtigd in deze finale met Wouter van Schäfer (Hette 481 x Lolke 371) maar kon helaas door een blessure niet starten. Miranda Venema reed eveneens in deze finale met Watse P. (Hessel 480 x Beart 411), welke in eigendom is van Cees Breimer uit Lemmer.

Bij de merries was er succes voor de ouders van onze verenigingssecretaris Joke Heida. De door hen gefokte Ynskje H. (Mewes 438 x Ulke 338) werd onder Ingeborg Klooster derde in het eindklassement. Christina Dijkstra haalde met Ytske II van de Westfriezenhof (Beart 411 x Mewes 438) ook de finale.

Bij de tuigpaarden was het grootste succes voor de familie Bosma uit Makkum, welke als fokkers van Sven B. (Wimer 461 x Maurus 441) te boek staan. In handen van Sybren Minkema wist deze hengst zich geweldig te presenteren. Hij won de rubriek voor oudere hengsten/ruinen maar wist ook de overall finale te pakken. Nadia den Hollander zat met Geert van de Noeste Hoeve (v. Maurits) bij de finalisten in de rubriek voor Young riders, evenals Jelle van der Weide met Jilkjen van de Weidhoeve (v. Tsjalke). Pieter Okkema was met Thoran van de Noeste Hoeve (v. Tsjalle) nog finalist in dezelfde groep als Sven B. Bij de merrie maakte Silke fan Teakesyl (v. Maurits) in handen van Hendrik Eppinga veel sier maar bleek Bommelsteyns Valentina (v. Alwin) met Henk Hammers net te sterk.


Feestavond succesvol
Op vrijdagavond 16 november j.l. werden alle fokkers/eigenaren van kampioenspaarden op onze fokdag nogmaals in de bloemetjes gezet. Uiteraard mochten daarbij de beroemde kampioensborden niet ontbreken.
Daarnaast vertelde Hinke van der Werf op indrukwekkende wijze over haar avontuur in de Mongol Derby. Ze reed daarin 1000 km te paard door het ongerepte landschap van Mongolië in slechts acht dagen. Een bijzonder knappe prestatie.
Na afloop tijd voor een hapje, drankje en dansje.


Aanvulling publicatie in Meidielingsblêd:

Meidielingsblêd Oktober 2018 is onlangs verschenen. In dit blad noemde de redactie op pagina 41 een aantal merries die zeer verdienstelijk op de Centrale Keuring (voorlopig-)kroon, dan wel model zijn geworden. Per abuis zijn daarbij twee namen vergeten. Uiteraard willen we ook deze merries nog even noemen. Het gaat om:

 • Ymkje K. fan de Aldedyk (Gerben x Tjalbert) van Hendrik Kuiper uit Oosterend. Ze werd kroon op de CK
 • Wens fan, t Surcher Oord (Alke x Jasper) van mevrouw R. Alkema uit Zurich (frl). Zij werd voorlopig kroon op de nakeuring in Wergea.

 

Ymkje K. fan de Aldedyk & Wens fan , t Surcher Oord