ALV 2016

Freed 18 maart wie de jierlijkse Algemiene Ledenfergadering. Yn it iepeningswurd rint de foarsitter lâns bij de successen fan de leden. Dernei stean de financiën op de agenda. De kascommisje fertsjintwurdige troch Meinder de Boer adviseert positief en de fergadering stemt dermei yn. De redaksje wurd yn it sintsje setten, omt se alle kearen wer [...]