Onze fokvereniging bestaat sinds 1952. Hieronder een overzicht van al deze FOKDAGKAMPIOENEN:

 

Jaar Naam paard Afstamming Fokker Eigenaar
2021 Gerritje E van de Noeste Hoeve Jehannes 484 x Norbert 444 P. Okkema, Witmarsum P. Okkema, Witmarsum
2020 Geen fokdag ivm Covid-19
2019 Syanke fan Synaeda Stendert 447 x Beart 411 A. Oosterbaan, Tzummarum A.S. Oosterbaan, Opeinde
2018 Wilhelmina fan Hylpen Fonger 478 x Wierd 409 R. de Vries-Bakker, Hindeloopen R. de Vries-Bakker, Hindeloopen
2017 Trees van de Marne Tsjalle 454 x Jasper 366 D. van Foeken, Bolsward D. van Foeken, Bolsward
2016 Wealtsje A. Teeuwis 389 x Jasper 366 D. Pootjes, Terschelling Comb. de Vries, Wieuwerd
2015 Wealtsje A. Teeuwis 389 x Jasper 366 D. Pootjes, Terschelling Comb. de Vries, Wieuwerd
2014 Wealtsje A. Teeuwis 389 x Jasper 366 D. Pootjes, Terschelling Comb. de Vries & J.W. de Boer, Wieuwerd
2013 Elza Maaike v.d. Noeste Hoeve Norbert 444 x Rik 396 P. Okkema, Witmarsum P. Okkema, Witmarsum
2012 Elisabeth M. Andries 415 x Brandus 345 B. van der Meer, Koudum H. Eppinga, Oudemirdum
2011 Beitske fan ‘e Oasterein Jisse 433 x Nammen 308 Tj. Langhout-Bos, Welsrijp L. en M. Folkertsma, Molkwerum
2010 Wilma L.W. Gjalt 426 x Tsjerk 328 R. en J. Ludema, Witmarsum R. en J. Ludema, Witmarsum
2009 Gonda F.T. Onne 376 x Feitse 293 F. van der Velde, Terwispel A. Oosterbaan, Tzummarum
2008 Dryske fan de Slachtedyk Teunis 332 x Djurre 284 J. van der Wal, Boazum J. van der Wal, Boazum
2007 Dryske fan de Slachtedyk Teunis 332 x Djurre 284 J. van der Wal, Boazum J. van der Wal, Boazum
2006 Martsje D. Onne 376 x Nykle 309 M. Dotinga, IJsbrechtum M. Dotinga, IJsbrechtum
2005 Gonda F.T. Onne 376 x Feitse 293 F. van der Velde, Terwispel A. Oosterbaan, Tzummarum
2004 Dryske fan de Slachtedyk Teunis 332 x Djurre 284 J. van der Wal, Boazum J. van der Wal, Boazum
2003 Anneke H. Fetse 349 x Reitse 272 R. Hofstee, Tipton CA D. & R.H. & S.J. Hofstee, Tjerkgaast
2002 Wietske Jitske Olof 315 x Jochem 259 J. Hoekstra, Idskenhuizen J. Hoekstra, Idskenhuizen
2001 Teunie J. Teunis 332 x Wessel 237 M. Jellesma, Rotstergaast M. Jellesma, Rotstergaast
2000 Hanke Ritse 322 x Ygram 240 E. Adriaanssen, Gierle P. Haytema, Heeg
1999 Esse W. Hearke 254 x Lammert 260 S. Wind, Pingjum S. Wind, Pingjum
1998 Elscke Bendert 281 x Hearke 254 S. Leyendekker, Witmarsum S. Leyendekker, Witmarsum
1997 Ina Oege 267 x Hearke 254 S. Leyendekker, Witmarsum S. Leyendekker, Witmarsum
1996 Ewalien Leffert 306 x Frans 289 P. Postma, Exmorra P. Postma, Exmorra
1995 Charme W. Reitse 272 x Lammert 260 C. en S. Wind, Pingjum C. en S. Wind, Pingjum
1994 Wieke fan Schuilenburg Reitse 272 x Tsjalling 235 Th. Duhoux, Hindeloopen Th. Duhoux, Hindeloopen
1993 Thea H. Hearke 254 x Wessel 237 Th. Heida, Scharsterbrug Th. Heida, Scharsterbrug
1992 Lolkjen Tamme 276 x Wessel 237 T. Visser, Ezumazijl F.J. & H.W. Schuurmans, Mantgum
1991 Othella Naen 264 x Oege 267 J. de Vreeze & M. Visser, Sloten J. de Vreeze & M. Visser, Sloten
1990 Fopkje Naen 264 x Nanne 197 Tj. Benedictus, Bakkeveen F.J. en H.W. Schuurmans, Mantgum
1989 Jancka fan Synaeda Oege 267 x Tsjalling 235 A. Oosterbaan, Tzummarum A. Oosterbaan, Tzummarum
1988 Warber fan ‘e Sjongedyk Ygram 240 x Dagho 247 P. en F. Hettinga, Burgwerd P. en F. Hettinga, Burgwerd
1987 Warber fan ‘e Sjongedyk Ygram 240 x Dagho 247 P. en F. Hettinga, Burgwerd P. en F. Hettinga, Burgwerd
1986 Warber fan ‘e Sjongedyk Ygram 240 x Dagho 247 P. en F. Hettinga, Burgwerd P. en F. Hettinga, Burgwerd
1985 Wealtsje Jochem 259 x Freark 218 W. Jorritsma, Heeg
1984 Geesje Freark 218 x Jetse 225 W. Jorritsma, Heeg W. Jorritsma, Heeg
1983 Moza III Ritske 202 x Bouke 174 J. Postma, Sassenheim
1982 Jelkje Ritske 202 x Nanne 197 Tj. Benedictus, Bakkeveen H.W. & J.W. Schuurmans, Mantgum
1981 Jelkje Ritske 202 x Nanne 197 Tj. Benedictus, Bakkeveen F. Schuurmans, Mantgum
1980 Ocarine Mark 232 x Ate 209 Tj. G. Folkertsma, Koudum
1979 Pauletta Cobus 248 x Ritske 202 H.W. Schuurmans, Mantgum
1978 Zebralien Mark 232 x Hotse 223 M. Ketelaar, Nijhuizum
1977 Zalia Ritske 202 x Age 168 Y. Nota, Sint Nicolaasga
1976 Xerxina Mark 232 x Tabe 203 W.J. Boersma, Oudega H.O. W.J. Boersma, Oudega H.O.
1975 Rykjen Gerke 220 x Ritske 202 S. Bouma, Oosterlittens
1974 Gonny Ritske 202 x Bauke 174 H. Dijkstra, Workum
1973 Ynskjen Gerke 220 x Ritske 202 Gebr. Bouma, Hidaard Gebr. Bouma, Hidaard
1972 Rykjen Gerke 220 x Ritske 202 S. Bouma, Oosterlittens
1971 Sonja Ritske 202 x Bouke 174 L. Jellesma, Rotstergaast
1970 Oedske Hotse 223 x Jan 188 J. Reitsma, Tjerkwerd J. Reitsma, Tjerkwerd
1969 Trienke Gerke 220 x Yke G. Steenbeek, Oppenhuizen
1968 Gardina Bouke 174 x Eelke 183 R.G. Nauta, Oppenhuizen
1967 Brechtsje Nanne 197 x Age 168 D. Hofstee, Doniaga H. Hofstee, Doniaga
1966 Fugeltsje Tabe 203 x Auke 171 D. Elzinga, Bolsward
1965
1964 Nuttert ?
1963
1962 Trudy Aize 170 x Beint 175 B.P. Hoekstra, Harich
1961 Trudy Aize 170 x Beint 175 B.P. Hoekstra, Harich
1960 Carolina Nanne 197 x Ewold 181 W. Jorritsma, Heeg W. Jorritsma, Heeg
1959 Njiltsje Aize 170 x Stoffel 157 J. Galema
1958 Pietertje Ewold 181 x Obscurant 150 W. St. Boersma, Jutrijp
1957 Mara Ewold 181 x Beint 175 W. St. Boersma, Jutrijp
1956 Katootje Nammele 147 x Obscurant 150 Fam. van der Werf, Wolsum
1955 Pietertje Ewold 181 x Obsucrant 150 W. St. Boersma, Oudega H.O.
1954 Melesa Eldert 180 x Stoffel 157 M.Tj. Postma, Legemeer
1953 Irma Age 168 x Obscurant 150 M.Tj. Postma, Legemeer
1952 Lientje Elius 138 x Theunis 125 W.J. Boersma, Oudega H.O.N. W.J. Boersma, Oudega H.O.N

[/fusion_table]