Bestjoer
R.P. Bos Foarsitter Bolswert 06 247 731 69
H. Kuipers Vice-Foarsitter Oosterend
J. Heida Skriuwster Koudum 06 107 403 15 heidakdm@gmail.com
T. de Haan Ponghâlder/Websidebeheer Dunegea
O. Mous Lid Hemelem