Bestjoer
Roelof Bos Foarsitter Bolswert 06 247 731 69 foarsitter@itfryskehynder.eu
Hendrik Kuipers Vice-Foarsitter Oosterend
Joke Heida Skriuwster Koudum 06 107 403 15 info@itfryskehynder.eu
Tineke de Haan Ponghâlder/Websidebeheer Weidum ponghalder@itfryskehynder.eu
Obe Mous Lid Koudum