Contact

/Contact
Contact2018-08-22T22:05:53+02:00

Fragen en meidielings foar it bestjoer kinne jo rjochtsje oan:
Joke Heida, info@itfryskehynder.eu

Adreswizings- , wizings yn advertinsjes, fragen oer it lidmaatskap en fragen oer de webside graach stjoere nei:
Tineke de Haan, ponghalder@itfryskehynder.eu

Berjochten foar it Meidielingsblêd kinne jo stjoere nei:
Johanna Faber, redaksje@itfryskehynder.eu