Fragen en meidielings foar it bestjoer kinne jo rjochtsje oan Joke Heida, heidakdm@gmail.com

Adreswizings- , wizings yn advertinsjes, fragen oer it lidmaatskap en fragen oer de webside graach stjoere nei Annemiek Mandemaker, AnnemiekMandemaker@gmail.com

Berjochten foar it Meidielingsblêd kinne jo stjoere nei Johanna Faber, johannafaber@hetnet.nl