Onze fokvereniging bestaat sinds 1952. Hieronder een overzicht van alle kampioenen enters/twenters:

Jaar Naam paard Afstamming Fokker Eigenaar
2021 Janne fan Synaeda Omer 493 x Stendert 447 A.S. Oosterbaan, Opeinde A.S. Oosterbaan, Opeinde
2020 Geen fokdag ivm Covid-19
2019 Fyrrha fan Synaeda Markus 491 x Beart 411 A.S. Oosterbaan, Tzummarum A.S. Oosterbaan, Tzummarum
2018 Evelien fan ‘e Ridderdijk Eise 489 x Beart 411 A. Duiven-Lettinga, Hartwerd A. Duiven-Lettinga, Hartwerd
2017 Yldou fan Wettersicht Tsjalle 454 x Nanno 372 G. van Dijkhuizen, Oosterzee G. van Dijkhuizen/M. Griffioen, Oosterzee
2016 Thirsa fan Jentsje’s Pleats Michiel 442 x Rindert 406 J. de Groot, Hilaard J. de Groot, Hilaard
2015 Syanke fan Synaeda Stendert 447 x Beart 411 A. Oosterbaan, Tzummarum A. Oosterbaan, Opeinde
2014 Rose Ygrek Tsjalle 454 x Bente 412 A. Ydema, Wytgaard A. Ydema, Wytgaard
2013 Lys B. Loadewyk 431 x Heinse 354 A. Kuipers-Brouwer, Jelsum J. Mulckhuyse, Tzum
2012 Kyra fan ‘Bosksicht’ Uldrik 457  x Onne 376 Stoeterij Bosksicht, Rijs Stoeterij Bosksicht, Rijs
2011 Djura fan ‘e Hege Terp Doaitsen 420 x Sape 381 Tj. D. Terpstra, Marsum Tj. D. Terpstra, Marsum
2010 Frederika fan Fallingastate Haitse 425 x Folkert 353 A. en M. Timmer, Ferwoude A. en M. Timmer, Ferwoude
2009 Wille fan Synaeda Beart 411 x Onne 376 A. Oosterbaan, Tzummarum A. Oosterbaan, Tzummarum
2008 Tjarda fan Ychten Doaitsen 420 x Teunis 332 S.G. Dijkstra, Rottevalle F.J. & H. Schuurmans & T.C. Visser, Mantgum
2007 Reinou fan ’t Oasterein Onne 376 x Erik 351 Tj. Langhout-Bos, Welsrijp Tj. Langhout-Bos, Welsrijp
2006 Martsje D. Onne 376 x Nykle 309 M. Dotinga, IJsbrechtum M. Dotinga, IJsbrechtum
2005 Lutske van de Oergong Fabe 348 x Djurre 284 H. Frieswijk, Huins H. Frieswijk, Huins
2004 Gonda F.T. Onne 376 x Feitse 293 F. van der Velde, Terwispel A. Oosterbaan, Tzummarum
2003 Gonda F.T. Onne 376 x Feitse 293 F. van der Velde, Terwispel A. Oosterbaan, Tzummarum
2002 Famke Ineke B. Sape 381 x Djurre 284 B. Bosma, Makkum B. Bosma, Makkum
2001 Zitha fan Synaeda Brandus 345 x Oepke 266 A. Oosterbaan, Tzummarum A. Oosterbaan, Tzummarum
2000 Zitha fan Synaeda Brandus 345 x Oepke 266 A. Oosterbaan, Tzummarum A. Oosterbaan, Tzummarum
1999 Rebecca Marja H. Abe 346 x Nykle 309 Th. Heida, Scharsterbrug Th. Heida, Scharsterbrug
1998 Rommy fan Twillens Oege 267 x Keimpe 261 Y. Boersma, Boazum Y. Boersma, Boazum
1997 Jehanne L. Oltman 317 x Dirk 298 Lenis M. de Groot, Bolsward
1996 Iris G. Dirk 298 x Wessel 237 F. Haagsma, Bolsward
1995 Iris G. Dirk 298 x Wessel 237 Y. Wiersma, Nijland
1994 Bynke Oepke 266 x Ritske 202 F.J. & H.W. Schuurmans, Mantgum Hynstefokkerij de Lege Geaën,Goënga
1993 Wietsche Oepke 266 Hynstefokkerij de Lege Geaën, Goënga
1992 Tietsje S. Dirk 298 x Jochem 259 H. Spoelstra, Wommels H. Spoelstra, Wommels
1991 ?
1990 ?
1989 Marrit B. Oege 267 S.G. Dijkstra, Oosterend
1988 Marrit B. Oege 267 S.D. Dijkstra, Oosterend
1987 Jeldou fan ‘e Sjongedyk Tsjalling 235 x Ygram 240 P. en F. Hettinga, Burgwerd P. en F. Hettinga, Burgwerd
1986 Geartsje Reitse 272 R. Koopmans, Follega R. Koopmans, Follega
1985 Frieda Jochem 259 S. Postma, Koufurderrige
1984 Folke Meindert x Mark 232 W. Bakker, Hemelum
1983 Anja Lammert 260 F. Pietersma, Oudemirdum
1982 Wealtsje Jochem 259 x Freark 218 W. Jorritsma, Heeg R. Jorritsma, Boijl
1981 Tsjikke Gouke 255 A.J. Veldhuis, Schettens A.J. Veldhuis, Schettens
1980 Rinkje Hearke 254 Gebr. Bouma, Hidaard
1979 Pauletta Kobus F.J. & H. Schuurmans, Mantgum
1978 Marlien Dagho 247 x Mark 232 W.J. Boersma, Oudega H.O.N. W.J. Boersma, Oudega H.O.N.
1977 Fokke G. Hillner, Westhem
1976 Kobalien Dagho 247 W.J. Boersma, Oudega H.O.N. W.J. Boersma, Oudega H.O.N.
1975 Hermina Ritske 202 L. Jellesma, Rotstergaast
1974 Feronica J.IJ. Noordmans, Edens
1973 Carlien Mark 232 x Tabe 203 W.J. Boersma, Oudega H.O.N. W.J. Boersma, Oudega H.O.N.
1972 Berke Freark 218 x Jetse 225 W. Jorritsma, Heeg W. Jorritsma, Heeg
1971 Berke Freark 218 x Jetse 225 W. Jorritsma, Heeg W. Jorritsma, Heeg
1970 ?
1969 Trienke Gerke 220 x Yke 206 G. Steenbeek, Oppenhuizen
1968 Rykjen Gerke 220 x Ritske 202 A.J. en J.Tj. Bouma, Oosterend/Hidaard
1967 ?
1966 ?
1965 ?
1964 ?
1963 ?
1962 ?
1961 ?
1960 Carolina Nanne 197 x Ewold 181 W. Jorritsma, Heeg W. Jorritsma, Heeg
1959 ?
1958 Trudy Aize 170 x Beint 175 B.P. Hoekstra, Harich
1957 Tini Firma M.B. Faber, Tzum
1956 Pietertje Ewold 181 x Obscurant 150 W. St. Boersma, Oudega H.O.N.
1955 Pietertje Ewold 181 x Obscurant 150 W. St. Boersma, Oudega H.O.N.
1954 Melesa Eldert 180 x Stoffel 157 M.Tj. Postma, Legemeer
1953 Mietsje Gosse 185 x Stoffel 157 P.S. Jansma, Lutkewierum
1952 Luik K.F. Jansma, Heeg