Onze fokvereniging bestaat sinds 1952. Onderstaand een overzicht van de gehuldigde kampioenen oudere merries:

Jaar Naam paard Afstamming Fokker Eigenaar
2021 Talina van de Marne Tsjalle 454 x Jasper 366 D. van Foeken, Bolsward D. van Foeken, Bolsward
2020 Geen fokdag ivm Covid-19
2019 Syanke fan Synaeda Stendert 447 x Beart 411 A. Oosterbaan, Tzummarum A.S. Oosterbaan, Tzummarum
2018 Talina van de Marne Tsjalle 454 x Jasper 366 D. van Foeken, Bolsward D. van Foeken, Bolsward
2017 Elza Maaike van de Noeste Hoeve Norbert 444 x Rik 396 P. Okkema, Witmarsum P. Okkema, Witmarsum
2016 Wealtsje A. Teeuwis 389 x Jasper 366 D. Pootjes, Terschelling Comb. de Vries, Wieuwerd
2015 Wealtsje A. Teeuwis 389 x Jasper 366 D. Pootjes, Terschelling Comb. de Vries, Wieuwerd
2014 Wealtsje A. Teeuwis 389 x Jasper 366 D. Pootjes, Terschelling Comb de Vries & J.W. de Boer, Wieuwerd
2013 Elza Maaike van de Noeste Hoeve Norbert 444 x  Rik 396 P. Okkema, Witmarsum P. Okkema, Witmarsum
2012 Alant fan ‘e Leane Jesse 435 x Oltman 317 H. Dijkstra, Workum H. Dijkstra, Workum
2011 Rixt fan Fjildsicht Mintse 384 x Nanno 372 W. Wijbenga, Veenwouden G. de Vries, Skettens
2010 Voekjen Teeuwis 389 x Tamme 276 J. Bouma, Nijland J. Bouma, Nijland
2009 Gonda F.T. Onne 376 x Feitse 293 F. van der Velde, Terwispel A. Oosterbaan, Tzummarum
2008 Dryske fan ‘e Slachtedyk Teunis 332 x Djurre 284 J. van der Wal, Boazum J. van der Wal, Boazum
2007 Dryske fan ‘e Slachtedyk Teunis 332 x Djurre 284 J. van der Wal, Boazum J. van der Wal, Boazum
2006 Gonda F.T. Onne 376 x Feitse 293 F. van der Velde, Terwispel A. Oosterbaan, Tzummarum
2005 Gonda F.T. Onne 376 x Feitse 293 F. van der Velde, Terwispel A. Oosterbaan, Tzummarum
2004 Dryske fan ‘e Slachtedyk Teunis 332 x Djurre 284 J. van der Wal, Boazum J. van der Wal, Boazum
2003 Anneke H. Fetse 349 x Reitse 272 R. Hofstee, Tipton CA D. & R.H. & S.J. Hofstee, Tjerkgaast
2002 Wietske Jitske Olof 315 x Jochem 259 J. Hoekstra, Idskenhuizen J. Hoekstra, Idskenhuizen
2001 ?
2000 Hanke Ritse 322 x Ygram 240 E. Adrianssen, Heeg P. Haytema, Heeg
1999 Esse W. Hearke 254 x Lammert 260 S. Wind, Pingjum S. Wind, Pingjum
1998 Elscke Bendert 281 x Hearke 254 S. Leyendekker, Witmarsum S. Leyendekker, Witmarsum
1997 Ina Oege 267 x Hearke 254 S. Leyendekker, Witmarsum S. Leyendekker, Witmarsum
1996 Ewalien Leffert 306 x Frans 289 P. Postma, Exmorra P. Postma, Exmorra
1995 Charme W. Reitse 272 x Lammert 260 C. en S. Wind, Pingjum C. en S. Wind, Pingjum
1994 Wieke fan Schuilenburg Reitse 272 x Tsjalling 235 Th. Duhoux, Hindeloopen Th. Duhoux, Hindeloopen
1993 Thea H. Hearke 254 x Wessel 237 Th. Heida, Scharsterbrug Th. Heida, Scharsterbrug
1992 Lolkjen Tamme 276 T. Visser, Ezumazijl F.J. & H.W. Schuurmans, Mantgum
1991 ?
1990 ?
1989 Jancke fan Synaeda Oege 267 A. Oosterbaan, Tzummarum A. Oosterbaan, Tzummarum
1988 Warber fan ‘e Sjongedyk Ygram 240 x Dagho 247 P. en F. Hettinga, Burgwerd P. en F. Hettinga, Burgwerd
1987 Warber fan ‘e Sjongedyk Ygram 240 x Dagho 247 P. en F. Hettinga, Burgwerd P. en F. Hettinga, Burgwerd
1986 Warber fan ‘e Sjongedyk Ygram 240 x Dagho 247 P. en F. Hettinga, Burgwerd P. en F. Hettinga, Burgwerd
1985 Wealtsje Jochem 259 x Freark 218 W. Jorritsma, Heeg R. Jorritsma, Boyl
1984 Geesje Freark 218 W. Jorritsma, Heeg W. Jorritsma, Heeg
1983 Moza III Ritske 202 Joh. Bottema, Gersloot? J. Postma, Sassenheim
1982 Jelkje Ritske 202 x Nanne Tj. Benedictus, Bakkeveen H.W. & J.W. Schuurmans, Mantgum
1981 Jelkje Ritske 202 x Nanne Tj. Benedictus, Bakkeveen F.J. Schuurmans, Mantgum
1980 Ocarine Mark 232 Tj.G. Folkertsma, Koudum Tj.G. Folkertsma, Koudum
1979 Kobalien Dagho 247 W.J. Boersma, Oudega H.O.
1978 Zebralien Mark 232 x Hotse 223 M. Ketelaar, Nijhuizum
1977 Zalia Ritske 202 Y. Nota, Sint Nicolaasga
1976 Xerxina Mark 232 W.J. Boersma, Oudega H.O.N. W.J. Boersma, Oudega H.O.N.
1975 Rykjen Gerke 220 x Ritske 202 S. Bouma, Oosterlittens S. Bouma, Oosterlittens
1974 Gonny Ritske 202 x Bouke 174 R.H. Schotanus, Bitgum H. Dijkstra, Workum
1973 Rykjen Gerke 220 x Ritske 202 S. Bouma, Oosterlittens
1972 Rykjen Gerke 220 x Ritske 202 S. Bouma, Oosterlittens
1971 ?
1970 ?
1969 Brechtsje Nanne 197 x Age 168 H. Hofstee, Doniaga
1968 Gardina Bouke 174 x Eelke 183 R.G. Nauta, Oppenhuizen
1967
1966
1965
1964
1963
1962 Trudy Aize 170 x Beint 175 B.P. Hoekstra, Harich
1961 Trudy Aize 170 x Beint 175 B.P. Hoekstra, Harich
1960 ?
1959 Njiltsje Aize 170 x Stoffel 157 J. Galema
1958 Pietertje Ewold 180 x Obscurant 150 W. St. Boersma
1957 Mara Ewold 180 x Beint 175 W.St. Boersma, Jutrijp
1956
1955 Dolla? Breeuwsma, Wyckel
1954 Hema Aize 170 x Stoffel 157 M. Faber, Tzum
1953 Irma Age 168 x Obscurant 150 M.Tj. Postma, Legemeer
1952