Onze fokvereniging bestaat sinds 1952. Onderstaand een overzicht van alle gehuldigde veulenkampioenen:

2021Sietse fan PankoekenTiede 501 x Beart 411O. Leijendekker, WitmarsumO. Leijendekker, Witmarsum2020Geen fokdag ivm Covid-19—

Jaar Naam paard Afstamming Fokker Eigenaar
2019 Janke L.W. Jehannes 484 x Gjalt 426 Fam. Ludema, Witmarsum Fam. Ludema, Witmarsum
2018 Gerbrecht van de Marne Jehannes 484 x Norbert 444 D. van Foeken, Bolsward D. van Foeken, Bolsward
2017 Ewout K. Omer 493 x Jasper 366 H. Kuiper, Oosterend H. Kuiper, Oosterend
2016 Bear fan ‘Bosksicht’ Tonjes 459 x Doaitsen 420 Stoeterij Bosksicht, Rijs Stoeterij Bosksicht, Rijs
2015 Ytzen fan de Lege Geaen Hessel 480 x Bonne 341 Th. Fopma, Gauw Th. Fopma, Gauw
2014 Timo B. Jasper 336 x Andries 415 J. Bosma, Sint Nicolaasga J. Bosma, Sint Nicolaasga
2013 Prinses v.d. Terpen Tjalbert 460 x Sape 381 R. Rienstra, Wommels R. Rienstra, Wommels
2012 Melle fan Klaeiterp Tjalbert 460 x Reinder 452 Comb. de Vries, Wieuwerd Comb. de Vries, Wieuwerd
2011 Lellebel fan Dijkmaniastate Tsjalke 397 x Jasper 366 D. Dijkman, Marsum D. Dijkman & R. van Rossum, Marsum
2010 Ida R.S. Reinder 452 x Folkert 353 R. Bos, Bolsward R. Bos, Bolsward
2009 Fabiënne fan Sweltsjes State Harmen 424 x Wicher 334 Fam. Eilander, De Wilp Fam. Eilander, De Wilp
2008 Bareld fan Hylpen Onne 376 x Olof 315 R. de Vries-Bakker, Hindeloopen R. de Vries-Bakker, Hindeloopen
2007 Zanne Esther H. Eibert 419 x Jasper 366 P. Haytema, Heeg P. Haytema, Heeg
2006 Tsjitske H. Beart 411 x Tjitte 333 P.M. Heeg, Hennaard P.M. Heeg, Hennaard
2005 Sybren fan Tomas-Hof Andries 415 x Ritse 322 F. Dooper & A. Zoodsma, Ferwoude F. Dooper & A. Zoodsma, Ferwoude
2004 Marrit fan ‘e Klokslag Jasper 366 x Oltman 317 J. Bleeker, Bolsward J. Bleeker, Bolsward
2003 Jibbe v.d. Toarnwerterleane Fabe 348 x Falke 291 H. Bos, Waaxens H. Bos, Waaxens
2002 Gerbrich N. Heinse 354 x Sjaard 320 C. Nieboer, Bolsward C. Nieboer, Bolsward
2001 Famke Ineke B. Sape 381 x Djurre 284 B. Bosma, Makkum B. Bosma, Makkum
2000 Beart fan Lutke Peinjum Jasper 366 x Feitse 293 N. Osinga, Pingjum N. Osinga, Pingjum
1999 Willem K. Olof 315 x Jochem 259 J. Koopmans, Boazum J. Koopmans, Boazum
1998 Thiadrik W. Gradus 356 x Nikolaas 310 A. Wink, Elahuizen A. Wink, Elahuizen
1997 Setske fan de Lege Geaën Bonne 341 x Fokke 217 Th. Fopma, Gauw Th. Fopma, Gauw
1996 Ocke Dirk 298 x Wessel 237 G. Kingma, Akmarijp G. Kingma, Akmarijp
1995 Jouck Dirk 298 x Wessel 237 G. Kingma, Akmarijp G. Kingma, Akmarijp
1994 Iris G. Dirk 298 x Wessel 237 M. de Groot, Bolsward
1993 Frysia Oege 267 x Tamme 276 J. Bouma, Hidaard J. Bouma, Hidaard
1992 ?
1991 ?
1990 Tyske F. Tjimme ? A. Jellesma-de Wit
1989 Rinse Feitse 293 x Hearke 254 J. Bouma, Hidaard J. Bouma, Hidaard
1988 Oktavia
1987 ?
1986 Lolke fan Skrins Teake 273 x Ewoud 250 S. Bouma, Oosterlittens S. Bouma, Oosterlittens
1985 Jetske B. Bendert 281 x Ygram 240 O. Mous, Lemmer O. Mous, Lemmer
1984 Geartsje Reitse 272 x Dagho 247 R. Koopmans, Follega R. Koopmans, Follega
1983 Fioliena of Feike? Oege 267 W.J. Boersma, Oudega H.O. W.J. Boersma, Oudega H.O.
1982 Ditske Jochem 259 x Hotse 223 A. van Dalen, Hemelum A. van Dalen, Hemelum
1981 Adelien Oege 267 W.J. Boersma, Oudega H.O. W.J. Boersma, Oudega H.O.
1980 Wardie Jochem 259 A. Siemonsma, Exmorra
1979 Tjitske Jochem 259 W. Jorritsma, Heeg W. Jorritsma, Heeg
1978 Ruurdje Gouke 255 A.J. Veldhuis, Schettens A.J. Veldhuis, Schettens
1977 Pallas Dagho 247 G. Hillner, Westhem
1976 Cat. nr. 9 W.J. Boersma, Oudega H.O. W.J. Boersma, Oudega H.O.
1975 Livia Dagho 247 G. Hillner, Westhem G. Hillner, Westhem
1974 Jolientje Mark 232 x Yke 206 W.J. Boersma, Oudega H.O. W.J. Boersma, Oudega H.O.
1973 Hera Tsjalling 235 G. Hillner, Westhem G. Hillner, Westhem
1972 Elske Hotse 223 F. Pietersma, Oudemirdum
1971 Caroliene Mark 232 J. van Rijs, Sint Nicolaasga
1970 ?
1969 Zaliena Mark 232 x Yke 206 W.J. Boersma, Oudega H.O. W.J. Boersma, Oudega H.O.
1968 Wilsterke Ritske 202 x Tabe 203 D. Elzinga, Bolsward
1967 ?
1966 ?
1965 ?
1964 ?
1963 ?
1962 Jellie Yke 206 x Ewold 181 J.W. Akkerman, Oudega H.O.
1961 ?
1960 ?
1959 ?
1958 Boukje Geert 184 K.L. Schaap, Hemelum
1957 Wil Firma M.B. Faber, Tzum
1956 Theresia Aize 170 x Nammele 147 Mej. Gr.B. Hoekstra, Hommerts
1955 Geert Walstra
1954 ?
1953 Norgdame Stoffel 157 x Nammele 147 F.C. Drayer, Molkwerum
1952 Marjalientje Yke 206 x Ewold 181 W.J. Boersma, Oudega H.O.N.