Algemene Ledenvergadering 2015

Door |2018-11-19T08:17:33+01:0015-03-2015|Geen categorie|

Andre Ydema nimt ôfskie nei 9 tsjinstjieren, Obe Mous nij yn it bestjoer. Willem van der Velde en Janny Baarda - de Boer nimme ôfskie fan it Brede Bestjoer, Gerben de Vries en Jeltsje Reijenga binne beneamt as nije leden. Hinke Atsma nimt ôfskie fan de Redaksje en Christina Dijkstra nimt it stokje oer. In oantal wechselingen [...]