Op nei de 64e fokdei…

Alle leden, sponsors en adferteerders yn it meidielingsblêd hawwe it programmaboekje fan de fokdei mei de post thús krygen. As downloads hjir in list fan de te keuren hynders en foallen, de dei-programma's fan beide fokdagen en it middeiprogramma en de dielnimmers oan it middeiprogramma. Oant tongersdei 20 en sneon 22 augustus, Bestjoer FF It Fryske Hynder   [...]