16-03-18 ALV

Freed 18 maart wie de jierlijkse Algemiene Ledenfergadering. Yn it iepeningswurd rint de foarsitter lâns bij de successen fan de leden. Dernei stean de financiën op de agenda. De kascommisje fertsjintwurdige troch Meinder de Boer adviseert positief en de fergadering stemt dermei yn.
De redaksje wurd yn it sintsje setten, omt se alle kearen wer san prachtig blêd meitsje.
Dan is it tiid foar de wechselingen. Nanne Osinga hat twa termijnen sitten yn de contactcommisje en naam ôfskie. Tineke Hettinga nimt it stokje fan him oer. Roelof Bos giet foar syn twadde termijn as foarsitter, hij plakt dêr fiif jier oan fêst.

Dernei wie it wurd oan Wiebe-Yde van de Lageweg oer syn visie op fokken.