Op vrijdagavond 5 april 2024 hield fokvereniging It Fryske Hynder haar jaarlijkse Algemene ledenvergadering in De Klink in Koudum.
Een korte samenvatting van deze avond:

 • Ongeveer 50/60 leden aanwezig (ietsje minder dan we gewend zijn, omdat er op deze avond meerdere andere bijeenkomsten gepland stonden)
 • Er wordt stilgestaan bij het overlijden van een aantal leden van onze fokvereniging in 2023.
 • De notulen van de ALV 2023 worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgelegd.
 • De penningmeester van de fokvereniging heeft afgelopen jaar getracht zoveel mogelijk zaken te digitaliseren. Dit kostte wel flink wat tijd.
 • We hebben in 2023 een verlies van ietsje meer dan € 3.000 verlies gedraaid. Het eigen vermogen is echter nog voldoende.
 • Anne Wind en Anke Oosterbaan zaten in de kascommissie. Anke verlaat de kascommissie. Hinke Atsma zal haar plaats innemen. Yvonne Walinga wordt reserve.
 • Het bestuur wil in 2014 graag weer naar de zwarte cijfers en stelt een aantal overpeinzingen voor om dit te bewerkstellingen. Zo wordt gedacht aan het digitaal uitgeven van het Meidielingsbled en contributieverhoging. Aangaande het eerste punt waren er bezwaren vanuit de leden en aangaande het tweede punt ook. Dit punt werd overigens ook pas twee dagen voor de ALV aan de leden voorgesteld (alleen de leden die mail hebben). Dit punt wordt nu in 2025 opnieuw op de agenda gezet opdat elk lid nu tijdig op de hoogte gebracht kan worden van de bestuursintentie.
 • Aandachtspuntje is ook de wissel in het brede bestuur richting sponsoren. Het is belangrijk de sponsoren tijdig te laten weten dat een ‘breed bestuurslid’ die zijn periode erop heeft zitten een volgend jaar wordt vervangen door een ander.
 • Aftredend uit het brede bestuur: Niels de Vries en Jan Wietse de Boer. Aangezien het brede bestuur best groot is, is besloten geen vervangers voor deze heren te zoeken. Linda Wester neemt de plaats van Gooitzen Wester in. Grytsje van der Wal is gestopt.
 • Johanna Faber is nu officieel benoemd tot erelid van de fokvereniging.
 • Reitze Faber en Hendrik Eppinga worden in het zonnetje gezet vanwege de goedkeuring van Manno 541 en Martinus 539.
 • Joke Heida leest het jaarverslag voor. Tijdens deze presentie worden enkele foto’s op het grote scherm getoond.
 • Joke Heida en Obe Mous verlaten het bestuur. Nadia den Hollander en Otte Leijendekker nemen nu plaats in het bestuur.
 • Anke Noordmans heeft besloten te stoppen met het werd in de redactie. Jelle van der Weide zal de redactie nu versterken.
 • De fokdagen dit jaar zullen gehouden worden op 15 en 17 augustus 2024 in Harich.

Na afloop van het officiële deel van de vergadering werd er vervolgens een discussiemoment gehouden. Onder leiding van Alice Booij kregen onze leden vooreerst vijf stellingen te horen waarop elke aanwezige middels ‘eens/oneens’ op kon antwoorden. Daarna spraken fokkerijraadslid Jeroen Ludema, dierenarts Willem Houterman en KFPS bestuurslid Hendrik Postma elk om de beurt over diverse vraagstukken waarbij inteelt, verwantschap en gezondheid de leidraad waren. Al met al een leuke, leerzame en gezellige discussieavond.