Brede Bestjoer hat 23 oktober foar de twadde kear in slagge feestjûn organisjerre, wer ot de eigners fan de kampioenen op de fokdei wer tradizioneel yn it sintsje setten waarden. Teake van der Meer liet eltsenien wer laitsje, al mei al in slagge jûn (Foto’s Johanna Faber).

Teake van der Meer (Feestavond fokvereniging)_20151023_(Feestavond ff)_20151023_DSC_4889