Fragen en meidielings foar it bestjoer kinne jo rjochtsje oan:
Nadia den Hollander, info@itfryskehynder.eu

Adreswizings- , wizings yn advertinsjes, fragen oer it lidmaatskap en fragen oer de webside graach stjoere nei:
Brechtsje Gras, ponghalder@itfryskehynder.eu

Berjochten foar it Meidielingsblêd kinne jo stjoere nei:
Johanna Faber, redaksje@itfryskehynder.eu