Bestjoer
Ferry WolfswinkelFoarsitterVlieland06 2955 8384foarsitter@itfryskehynder.eu
Erik-Jan WijnstraVice-FoarsitterMarssum
Joke HeidaSkriuwsterKoudum06 107 403 15info@itfryskehynder.eu
Tineke de HaanPonghâlder/WebsidebeheerWeidumponghalder@itfryskehynder.eu
Obe MousLidKoudum