Bestjoer
Ferry WolfswinkelFoarsitterVlieland06 2955 8384foarsitter@itfryskehynder.eu
Erik-Jan WijnstraVice-FoarsitterMarssum
Nadia den HollanderSkriuwsterTjerkwerd06 2185 9974info@itfryskehynder.eu
Brechtsje GrasPonghâlder/WebsidebeheerDoniagaponghalder@itfryskehynder.eu
Otte LeijendekkerLidWitmarsum