14-04-28 Sanne

Roelof Bos en Hanna Veldman zijn de gelukkige ouders van Sanne Elise. Sanne is 28 april geboren.

Lokwinske mei jimme lytse poppe!!!