Leden van fokvereniging It Fryske Hynder leverden maar liefst 15 hengsten af richting de tweede bezichtiging van de jonge hengsten tijdens de hengstenkeuring 2023. Elf van deze hengsten kregen een doorverwijzing naar de voorrijdagen. Dat is zeker een felicitatie waard. In ons eerst volgende Meidielingsblêd zullen wij de hengsten nader aan jullie voorstellen:

Mindert K. (Elias 494 x Rindert 406) –> Fokker/eigenaar: Hendrik Kuiper, Oosterend
Manno fan Burmania (Fonger 478 x Andries 415) –> Fokker/eigenaar: Reitze Faber, St. Nicolaasga
Nyk fan Buma (Matthys 504 x Onne 376) –> Fokker/eigenaar: Alie Buma, Oosterzee
Marcel fan ‘e Ridderdijk (Tjebbe 500 x Wytse 462) –> Fokker/eigenaar: Annie Duiven-Lettinga, Hartwerd
Lyckle fan Synaeda (Omer 493 x Beart 411) –> Fokker: Anke Oosterbaan, Tzum, eigenaar Anne Okkema, Britswerd
Olmar van ’t Soeskeshof (Tiede 501 x Norbert 444) –> Eigenaar: Stal Chardon, Jorwert
Melle fan ’t Fjildhûs (Jurre 495 x Dries 421) –> Fokker: Fam. Wijnstra, Marssum, eigenaar Familie Wijnstra en Stal Chardon, Jorwert
Oeds fan ‘e Oasterein (Ulbrân 502 x Hessel 480) –> Mevr. Tjitske Langhout-Bos, Wjelsryp
Minse fan de Poel (Markus 491 x Wobke 403) –> Fokker: Joke Heida, Koudum, eigenaar Tjitze Bouma, Wommels
Melle fan nij amerika (Tymen 503 x Hinne 427) –> Fokker/eigenaar: Herman Bos, Nijemirdum
Jensen v.d. Terpen (Tymen 503 x Tjalbert 460) –> Fokker/eigenaar: Rudie Rienstra, Wommels