Kampioenen

Yn de Freonskip te Blauhûs wie freed 14 novimber de feestjûn fan dit jier. Krekt as alle jieren waarden de kampioenen fan de Fokdei yn it sintsje setten. Siebe Zwerver wie, krekt as op de fokdei fan de partij; tegeare mei Rintsje Kas en alle oanwêzigen makke hy d’r in moaie jûn fan.