52 Wealtje K (Hessel x Rindert) (FD St.Nyk)_20150820_DSC_8766 - klOp it terrein fan P.S.V. de Oorsprong hawwe we hjoed wer genietsje kinnen fan in protte moaie foalen en hynders. De jury hie foar 16 foallen in oranje lint. Oant ein fan de keuring kamen de earste premie hynstefoallen (9) en merjefoallen (5) fan leden werom yn in haadring, sadat de jury sizze koe wa ot sneon nei Blauhûs mei. Op de foto ien fan de selecteerde foallen, catalogusnûmer 52 Wealtje K (Hessel x Rindert) fan Hindrik Kuiper út Easterein (foto’s: Johanna Faber).

134 Uniek fan Goengamieden (Ulbert x Brandus) (FD St.Nyk)_20150820_DSC_8560 - kl

Bij de tije jirrigen binnen 34 merjes keurt. Dêr wiene fjouer earste premies en 13 merjes waarden stjer. Fan de stjermerjes binne 7 útnoege foar de CK. Sies merjes wolle we sneon ek graach wer sjen yn de kampioenskeuring. Fan de fiif aldere foalleboekmerjes waard ien stjer mei in twadde premie.

De utslagen (De giel arceerden wurde utnoege foar de kampioenskeuring):

Opname âldere foalleboek en 3-jirrigen – st.nyk

Aldere stjermerjes en opname runen – st.nyk

Utslagen StNyk – A4