Op us jierlikse feestjûn hearden wij fan Folkert Sybrandy it libbensferhaal fan Tsjerkje fan de Kliuw en harren broers. Nei in koarte pauze krige de eigners fan de kampioenen en de reserve-kampioenen harren kampioensboarden útrikt. De foarsitter roemde ek de resultaten fan dizze selde hynders en nog inkele oare hynders fan us leden op de Sintrale Merjekeuring.

In moaie jûn!