Beste leden,

Graag nodigen wij u uit voor onze algemene ledenvergadering op donderdag 28 april 2022. De vergadering wordt gehouden in Café De Freonskip, Vitusdijk 15, 8615 LL Blauwhuis.

Vanaf 19.30 uur staat de koffie (of thee) voor u klaar en omstreeks 20.00 uur willen we de vergadering beginnen.

Na het officiële deel van de algemene ledenvergadering hebben we nog een erg leuk programma over de Jonge Friese Paarden in de Friesian Talent Cup. Dit is dé competitie voor driejarige Friese paarden met dressuuraanleg. Voor promotie van het Friese paard natuurlijk erg aantrekkelijk, maar wat wordt er nu precies gevraagd van deze jonge paarden? Wat is het verschil met de dressuur (aanleg) en de beoordeling daarvan vergeleken met de wat oudere paarden? En misschien nog belangrijker, wat is het belang hiervan voor de fokkerij en de impact op de ontwikkeling van het jonge Friese paard.

Graag ontvangen wij een bericht van u, mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om de vergadering bij te wonen. (mail: info@itfryskehynder.eu)

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen / ingekomen stukken
3. Financiën
4. Jaarverslag
5. Bestuurszaken
a. Aftreden en niet herkiesbaar Hindrik Kuiper (vice-voorzitter)
b. Voordracht bestuurslid Erik-Jan Wijnstra
Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij een van de bestuursleden.
6. Commissies
a. Contactcommissie
b. Redactie
7. Fokdagen 25 en 27 augustus 2022. Toelichting op Blauhûs in Harich.
8. Rondvraag
9. Sluiting / Pauze
10 Presentatie

Bekijk hier de notulen van de vorige vergadering
Notulen ALV 05-11-2021

Lees hier het jaarverslag over 2021
Jaarverslag It Fryske Hynder 2021