Freed te jûn 16 oktober treffe de contactcommisjeleden en it bestjoer elkoar yn Siegerswalde. Age Okkema fertelt earst hoe ot ‘r it oanpakt hat fan ôf it begin, hoe grutsk ot hy is op Tsjalle en de oare hengsten en hoe ot de plânnen foar de takomst binne. Nei in rûnleiding wurdt de fokdei fan augustus besprutsen en wurde de punten foar ferbettering wer fêstlein.

201510 Evaluatie CC