Voor site FF 313 Wealtsje A (Teeuwis x Jasper) (FD Blauwhuis)_kl

Mei sinnig waar en in hiele protte publiek wie it in moaie keuringsdei yn Blauhûs mei in prachtige kampioen; Wealtsje A. (Foto’s Johanna Faber)

De jury under lieding fan Piet Bergsma keurde 26 hynstefoallen. Acht fan harren kriigen in eerste premie. Ytzen fan de Lege Geaen en Yep fan Nylân State waarden utnoege foar de kampioenskeuring. De twa rubryken mei merjefoallen, 35 yn getal, waarden keurt yn ferskate banen. Sân krygen in earste premie. Wendy M van de Slothoeve en Ymkje fan Esuderleane waarden utnoege foar de kampioenskeuring.

Bij de 3-jirrigen waarden 30 merjes keurt. Njoggen fan harren waarden stjer, ien mei in earste premie. Dit wie Mare fan it Jachthûs (Andries x Ulke) en sy waard dermei ek utnoege foar de kampioenskeuring.

Yn de oare opname en graadferheging foar 4-jier en âldere merjes waarden ek nog trije merjes stjer mei in twadde premie. Dêr waarden acht hynders keurt.

It slagge 14 stjermerjes en 4 kroanmerjes om in utnoeging foar de CK te bemachtigjen.

By it keuren fan de ienige oanmelde modelmerje liet juryfoarsitter Harry Draaijer blyke dat keuren soms echt in feest is!

Dernei in prachtige kampioenskeuring en in moai middeiprogramma wer ot de jeugd ek fan harren heare litte. De traditionele ôfsluting mei de sêzen. Koart sein in tige slagge Fokdei yn Blauhûs

De kampioenen

Foallen
166         Ytzen fan de Lege Geaën (Hessel 480 x Bonne341)
M             Setske fan de Lege Geaën  199712510 stb ster
F/Eig      Th. Fopma, Boeyengastrjitte 58, 8627 SH Gauw

Inter/Twinter
221         Syanke fan Synaeda  (Stendert 447 x Beart411)
M           Wille fan Synaeda  200701739KFPS Stb Kroon
F             A. Oosterbaan, Synaedawei 23, 8851 GH Tzummarum
Eig          Mevr. A.S. Oosterbaan, Kletten 6, 9218 XA Opeinde

3 jirrigen
76           Mena fan Berltsum (Harmen 424 x Onne 376)
M           Wobkje  Stb Ster
F/Eig      M. Schiphof, Kleasterdyk  7B, 9041 VH Berlikum

Aldere merjes
313         Wealtsje A.  200702150 (Teeuwis 389 x Jasper 366)
Geb       26-4-2007
M           Eefje A.  200146740 STER
F             D. Pootjes, Dwarsdijk 1, 8897 HE Terschelling
Eig          Comb. de Vries, Kleiterp 7, 8637 VT Wieuwerd

Utslagen foallen

Utslagen merjes en runen

Utslagen Blauhûs – A4

221 Syanke fan Synaeda (Stendert x Beart) kampioen jeugd (FD Blauwhuis)_kl