ALV

Andre Ydema nimt ôfskie nei 9 tsjinstjieren, Obe Mous nij yn it bestjoer.
Willem van der Velde en Janny Baarda – de Boer nimme ôfskie fan it Brede Bestjoer, Gerben de Vries en Jeltsje Reijenga binne beneamt as nije leden.
Hinke Atsma nimt ôfskie fan de Redaksje en Christina Dijkstra nimt it stokje oer.
In oantal wechselingen dy ot plakfun hawwe op de ALV. Alle ôftredene minsken wolle wij nochris tank sêze en alle nije leden succes yn jimme nije funksje.

Nei it slûten fan de fergadering naam Jan van Weperen it wurd út namme fan de fokkerijrie. Hy behândele it jierplan, sadat wij no wer goed op ‘e hichte binne.

Dernei nog in hakbâltsje en in drankje en sa wie it in slagge fergadering.

Jan van Weperen spreekt de aanwezigen toe-kl