It 65e jubileumjier fan de Fokferiening waard ek op de feestjûn fiert. It Brede Bestjoer hie goed har best dien om in moaie jûn del te setten. Under it genot fan in stikje gebak, kofje, in hapke en in drankje ha de oanwezigen genietsje kinnen fan Teaterselskip Hymphamp. De kampioeneigners waarden sa as altyd wer yn it sintsje setten en krygen it felbegearde board utrikt!

Al mei al in slagge jûn!

feestavond-gebak2