De bouwploeg yn St.Nyk timmert alwer oan de dyk, sadat we moarn los kinne mei de earste keuringsdei.

2015-08-19 Tarieding StNyk